Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Dømt for å ikke ha betalt lønn til utenlands arbeider.

Husleieopprør i Kristiansund.

Beboere har skaffet advokat for å stoppe husleieøkning

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

Advokat Edvard T. Eide ber Helse Møre og Romsdal vurdere helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund opp mot FNs barnekonvensjon.

 • Ny tobakkssalgsforskrift

  Helse- og omsorgsdepartementet har med hjemmel i tobakksskadeloven fastsatt forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv.(tobakkssalgsforskriften), som ble kunngjort i dag.
 • Statsråd 22. september 2017

  I statsråd 22. september 2017 ble resten av en endringslov til gjeldsordningsloven satt i kraft, og det ble delegert myndighet til Justis- og beredskapsdepartementet.
 • Nye ikrafttredelser av lover

  I statsråd 15. september 2017 ble det fastsatt ikrafttredelse av forsvarsundersøkelsesloven, eierseksjonsloven og endringer i barneloven.
 • Oslo tingrett – dom i saken mot tidligere politimann

  De to tiltalte i saken mot en tidligere politimann og en narkotikabakmann ble dømt til fengsel i henholdsvis 21 og 15 år. 
 • Innlevering av mindre fritidsbåter

  Klima- og miljødepartementet har fastsatt regler om kommunenes ansvar for mindre fritidsbåter inntil 15 fot (4,572 meter), som skal gjøre det enklere å levere inn gamle fritidsbåter til avfallsmottak. Det vil bli en direkte utbetaling på 1000 kroner for hver båt som leveres.
 • EMD – Dom avsagt i sak mot Norge

  Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) avsa 7. september 2017 dom i saken M.L. v. Norway (no. 43701/14). Domstolen konkluderte med at det ikke forelå en krenkelse av klagerens rettigheter etter EMK artikkel 8 (Retten til respekt for privatliv og familieliv).
 • Økt sikkerhet rundt valggjennomføringen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt forskrift om opptelling av stemmesedler ved valg til Storting og kommunestyre i 2017. Opptelligen vil skje ved manuell telling.
 • Statsråd 1. september 2017

  I statsråd 1. september 2017 ble endringer i ekteskapsloven om overføring av vigselsmyndighet og endringer i lov om notarius publicus satt i kraft fra 1. januar 2018. I tillegg ble det fastsatt endring i tre forskrifter til deltakerloven, i konsesjonsforskriften og i et delegeringsvedtak.
 • Følg med på rettsutviklingen – abonner på Lovdata Flaggsaker

  Lovdata Flaggsaker gir deg tilgang til elektroniske hefter med rettskraftige, viktige rettsavgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene.  Heftene er tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.
 • Lover som trer i kraft 1. september 2017

  1. september 2017 blir endringer i utlendingsloven, skatteloven, psykisk helsevernloven, folketrygdloven, barnelova, legemiddelloven, patentloven, konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og forpaktingslova satt i kraft.
 • Europeisk portal for forbrukerklager

  Ny nettportal skal gjøre det enklere for norske forbrukere å klage på varer og tjenester som er bestilt på nett. 
 • Rett til opphold i sykehjem – nye regler fra 1. juli 2017

  Pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven ble fra 1. juli 2017 endret for å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass og  kommunenes plikt til å tilby slike tjenester. I tillegg skal kommunene vedta forskrift om kriterier og utarbeide ventelister. 
 • Statsråd 25. august 2017

  I statsråd 25. august 2017 ble det fastsatt delt ikrafttredelse av lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker og det ble fastsatt to forskrifter og to endringsforskrifter.
 • Offentlige nettsiders tilgjengelighet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har igangsatt en høring om norsk gjennomføring av direktivet om økt tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner. Direktivet er et ledd i EUs strategi for utvikling av det digitale indre marked.
 • Lovdatas egen grunnlovsside

  Grunnlovssiden ble lansert av Lovdata i anledning grunnlovsjubileet. Her kan du lese historiske versjoner, «fun facts» og artikler som tar for seg ulike temaer om Grunnloven.
 • Følg med på rettsutviklingen – abonner på Lovdata Flaggsaker

  Lovdata Flaggsaker gir deg tilgang til elektroniske hefter med rettskraftige, utvalgte rettsavgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene. Heftene er tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.
 • Lover i kraft 1. august 2017

  1. august 2017 trer 5 endringslover i kraft.
 • Følg med i rettsutviklingen – abonner på Norsk Retstidende

  Abonner på Norsk Retstidende og få tilgang til nye, interessante avgjørelser fra Høyesterett. De elektroniske heftene er svært leservennlige og kan leses på  PC, nettbrett og mobiltelefon.
 • Har du redningsvest i båten?

  Alle som er i fritidsbåter under åtte meter må ha på seg egnet flyteutstyr, som seilvester, redningsvester, sportsvester, padlevester eller andre former for flyteplagg når båten er i fart. Flyteutstyr skal være CE-merket.
 • Allemannsretten – rett til fri ferdsel og opphold

  Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier.