Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Dømt for å ikke ha betalt lønn til utenlands arbeider.

Husleieopprør i Kristiansund.

Beboere har skaffet advokat for å stoppe husleieøkning

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

Advokat Edvard T. Eide ber Helse Møre og Romsdal vurdere helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund opp mot FNs barnekonvensjon.

 • Ny e-publikasjon av Retstidende

  Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett, nr. 24-2017. 
 • Julehandel, når kan butikkene holde åpent?

  Julehandelen har startet for mange, og i desember kan butikkene også være åpne på søndager.
 • Høyesterett: Il Tempo Gigante

  Høyesterett avsa 15. november 2017 dom i saken som gjelder opphavsretten til fantasibilen Il Tempo Gigante, brukt i filmen Flåklypa Grand Prix, og reiser særlig spørsmål om vernet for bearbeidelser av åndsverk.
 • Opphevd lønnsnemndlov gjeldende etter dom i Arbeidsretten

  Stortinget vedtok i desember 2016 i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter, arbeidstvisten skulle etter loven avgjøres av Rikslønnsnemnda.
 • Statsråd 10. november 2017

  I statsråd 10. november 2017 ble det fastsatt endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker og vern av 10 skogområder i Nordland fylke.
 • Lovdata Pro som hjelpemiddel under eksamen

  Universitetet i Oslo vil tillate digitale hjelpemidler under eksamen ved juridisk fakultet. Lovdata har inngått avtale med Universitetet om bruk av Lovdata Pro.
 • Kunngjøring av statsrådssaker i Norsk Lovtidend

  I statsråd 10. november 2017 ble det fastsatt en forskriftsendring, men den kan ikke kunngjøres, redaksjonen i Norsk Lovtidend har ikke mottatt manuskriptet.
 • Nytt elektronisk flaggsakhefte

  Vi har publisert et nytt flaggsakhefte med rettsavgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene. Flaggsaker 11/2017 inneholder seks straffesaker og ni sivile saker.
 • Statsråd 3. november 2017

  I statsråd 3. november 2017 ble endring i sosialtjenesteloven § 44 bestemt satt i kraft 1. januar 2018.
 • Lover i kraft 1. november 2017

  Fra 1. november 2017 blir forsvarsundersøkelsesloven, gjeldsinformasjonsloven og endringer i skatteloven og lov om individuell pensjonsordning satt i kraft.
 • Skifte til piggdekk?

  Piggdekk kan brukes fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag, i 2018 er det 9. april. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til 1. mai.
 • Pinnekjøtt fra Norge som geografisk betegnelse

  Mattilsynet har vedtatt at pinnekjøtt fra Norge, som er et unikt og særegent norsk produkt og matrett, skal ha geografisk betegnelse og det er fastsatt vilkår for bruk av produktbetegnelsen.
 • Statsråd 27. oktober 2017

  I statsråd 27. oktober 2017 ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet delegert myndighet etter kommuneloven og inndelingsloven og det ble vedtatt regler om erstatning til ansatte i staten ved skade på eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten.
 • Etiske retningslinjer for statstjenesten

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt en revisjon og oppdatering av de etiske retningslinjene for statstjenesten. 

 • Forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll

  I statsråd 20. oktober 2017 ble det fastsatt ny forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll, og Justis- og beredskapsdepartementet ble delegert myndighet etter straffeloven § 38 til å gi nærmere bestemmelser.
 • FN-dagen

  24. oktober markeres verden over som FN-dagen. Dette er dagen avtalen som etablerte De forente nasjoner, FN-pakten, trådte i kraft.  
 • Helligdagsfred

  Er det greit å klippe gress eller bruke motorsag og andre støyende innretninger på helligdager? Eller om du er et sted det snør og må fram med snøfreseren? Svarene finner du i lov om helligdager og helligdagsfred.
 • Må virksomheter utenfor EU forholde seg til GDPR?

  Når den nye forordningen om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger (General Data Protection Regulation – GDPR) trer i kraft i mai 2018, vil virksomheter som er etablert utenfor Den europeiske union («EU») omfattes i større grad enn i dag
 • Statsråd 13. oktober 2017

  I statsråd 13. oktober 2017 ble endringer i straffeprosessloven mv. om oppheving av juryordningen bestemt satt i kraft 1. januar 2018 og det ble fastsatt endring i forskrift om genetisk masseundersøkelse av nyfødte.
 • Nye forskrifter om elektrisk utstyr mv.

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fastsatte 10. oktober 2017 nye forskrifter om elektrisk utstyr og om elektromagnetisk kompatibilitet. Forskriftene trer i kraft 11. oktober 2017 og opphever forskrift 14. januar 2011 nr. 36 om elektrisk utstyr.