Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Dømt for å ikke ha betalt lønn til utenlands arbeider.

Husleieopprør i Kristiansund.

Beboere har skaffet advokat for å stoppe husleieøkning

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

Advokat Edvard T. Eide ber Helse Møre og Romsdal vurdere helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund opp mot FNs barnekonvensjon.

 • Følg med i rettsutviklingen - abonner på Norsk Retstidende

  Abonner på Norsk Retstidende og få tilgang til nye, interessante avgjørelser fra Høyesterett. De elektroniske heftene er svært leservennlige og kan leses på  PC, nettbrett og mobiltelefon.
 • Har du redningsvest i båten?

  Alle som er i fritidsbåter under åtte meter må ha på seg egnet flyteutstyr, som seilvester, redningsvester, sportsvester, padlevester eller andre former for flyteplagg når båten er i fart. Flyteutstyr skal være CE-merket.
 • Allemannsretten - rett til fri ferdsel og opphold

  Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier.
 • Lover i kraft 1. juli 2017

  1. juli 2017 trer ny forsvarslov, ny taubanelov, ny tivolilov og ny statsansattelov og 31 endringslover i kraft. Fra samme tid blir ni lover opphevet.
 • Lovdatas årsmelding 2016

  Rettssikkerhetsprisen, europalov.no og avviklingen av den trykte versjonen av Norsk Lovtidend. Dette med mer kan du lese om i årsmeldingen for 2016 som nå er publisert på lovdata.no.
 • Ny forsinkelsesrentesats fra 1. juli 2017

  Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng).
 • Statsråd 21. juni 2017

  I statsråd 21. juni 2017 ble det sanksjonert en ny lov om informasjon om bestemte angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold, 11 lover om skatt og avgifter og 16 andre endringslover.
 • Reduserte byggekostnader? TEK17 er her

  Hovedhensikten med ny byggteknisk forskrift er å oppnå et enklere og tydeligere regelverk som bidrar til reduserte byggekostnader.
 • Kunngjøring i Norsk Lovtidend i juni

  Juni er en travel måned for redaksjonen i Norsk Lovtidend. Svært mange lover sanksjoneres og forskrifter vedtas frem mot 1. juli, derfor er det viktig at sakene blir sendt til kunngjøring med en gang de er sanksjonert eller vedtatt.
 • Statsråd 16. juni 2017

  I statsråd 16. juni 2017 ble det sanksjonert ny gjeldsordningslov, adopsjonslov, likestillings- og diskrimineringslover, lov om undersøkelseskommisjon for helse, klimalov, lov om ansvar for kollektivtransport, eierseksjonslov og yrkeskvalifikasjonslov og 24 endringslover. 
 • Nye felleseuropeiske regler om bruk av mobiltelefon på reise

  Fra 15. juni 2017 trer EUs nye felleseuropeiske regler om bruk av mobiltelefon på reise i utlandet i kraft i EU. De nye reglene innebærer at brukerne ikke skal betale ekstra for samtaler, SMS eller datatrafikk når de er på reise i andre EU/EØS-land.
 • Personlige bilskilt

  Bileiere kan nå søke om en personlig bokstav- og tallkombinasjon på bilskiltet, som de vil få enerett til for en periode på 10 år av gangen.
 • Statsråd 9. juni 2017

  I statsråd 9. juni 2017 ble seks lover med endringer i valgloven, opplæringslova, friskolelova, universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven, jernbaneloven, yrkestransportloven og postloven sanksjonert, i tillegg ble det fastsatt ikrafttredelse av endringslov til forvaltningsloven mv.
 • Lokale forskrifter om regulering av bruk av vannscooter

  Etter opphevelse av vannscooterforskriften fra 18. mai 2017 kan kommunene fortsatt ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk. Det er flere alternativer, det er hjemmel i havne- og farvannsloven, den sentrale fartsforskriften og i motorferdselloven og småbåtloven.
 • Statsråd 2. juni 2017

  I statsråd 2. juni 2017 ble to endringslover til markedsføringsloven og endringslover til barnelova, helse- og omsorgstjenesteloven, lov om ferie for fiskere og ferieloven sanksjonert. I tillegg ble endringer i utlendingsloven og statsborgerloven satt i kraft.
 • WiFi4EU

  Europakommisjonen, Europaparlamentet og Rådet ble 29. mai 2017 enige om initiativet WiFi4EU, som skal støtte utbredelsen av gratis internett i offentlige parker, bygninger, biblioteker, helsesentre og museer.
 • Nye sivile dommer fra Høyesterett

  Høyesterett har 15. og 16. mai 2017 avsagt tre dommer i sivile saker; om regress i forsikringssak, om overprøving av skjønnsligning og om provisjon i mellommannsavtale. 
 • Ferie, ferieavvikling og feriepenger

  Alle som utfører arbeid i annens tjeneste har krav på ferie, og alle har plikt til å ta ferie. Det er vanligvis arbeidsgiver som fastsetter ferien innenfor de rammer ferieloven setter for plassering av ferien.
 • Statsråd 22. mai 2017

  I statsråd 22. mai 2017 ble lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs, ny taubanelov og ny tivolilov og endringer i folketrygdlova og krisesenterlova sanksjonert. I tillegg ble endringslov til pasient- og brukerrettighetsloven satt i kraft.
 • Opphevelse av vannscooterforskriften

  Vannscooterforskriften ble fra 18. mai 2017 opphevet. Vannscootere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter. Kommunene kan fortsatt ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter.