Grunnstøting havner i retten

Grunnstøting havner i retten.

Natt til lørdag 12. august i fjor gikk «Gjemnes» på grunn ved Bjølkarøy sør for Flesland. Nå havner grunnstøtingen i retten.

Det er selskapet Nordic Seaway Solutions i Kristiansund som har saksøkt rederiet Vestlandske, også det hjemmehørende i Kristiansund. Kravet er på vel 800.000 kroner. Vestlandske har som svar, gått til motsøksmål mot tre personer med tilknytning til NSS.

Nordic Seaway Solutions (NSS) har hatt en avtale om å skaffe mannskap til MF «Gjemnes», som er eid av Vestlandske. Da ferga gikk på grunn, valgte Vestlandske å holde tilbake vel 800.000 kroner. Beløpet ble motregnet mot de nesten 1,5 millionene som grunnstøtingen hittil har kostet Vestlandske.

– Konstruerte mangelsbeføyelser
– Vestlandske har etter saksøkers (NSS) oppfatning urettmessig tilbakeholdt sluttoppgjøret som sikkerhet for konstruerte mangelsbeføyelser i tjenesteleveransen, skriver advokat Hans Kristian Gjerde i Advokatfirmaet Eide & Co i sitt sluttinnlegg til Sogn og Fjordane tingrett. Gjerde er prosessfullmektig for Nordic Seaway Solutions.

Vestlandske har i sitt sluttinnlegg begrunnet sitt motkrav med det de mener er kontraktsbrudd fra NSS sin side.

– Det anføres at saksøker (NSS) ikke har gjort en forsvarlig utvelgelse av mannskapet. Blant forholdene som tilsier at utvelgelsen ikke var tilstrekkelig, er brudd på hviletidsbestemmelsene, heter det i sluttinnlegget fra advokatfullmektig Leonard Nesdal i Advokatfirmaet Velund & Co.

Dette tilbakevises av saksøker.

– Utvelgelsen var fullt forsvarlig. Det utleide personell hadde så vel høy formal- som realkompetanse. De var dessuten uthvilt og motivert for sitt oppdrag om bord på M/F «Gjemnes», skriver Gjerde.

Vil se timelister
Vestlandske har bedt NSS legge fram komplett arbeidstidsoversikt for sine ansatte.

– Dette er ikke framlagt. Saksøkte har kun oversikt over arbeidstid i eget selskap og er avhengig av informasjon fra motparten for å kunne vurdere om brudd på arbeidstidsbestemmelsene har funnet sted. Saksøker og de saksøkte i motsøksmålet har tilgang til denne dokumentasjonen. Retten bes derfor om å anvende omvendt bevisbyrde for dette spørsmålet. Heller ikke provokasjonen om hvor lang utsjekk (opplæring) en av mannskapet hadde forut for det aktuelle tidspunktet, er framlagt, og også for dette spørsmålet bes retten anvende omvendt bevisbyrde, skriver Nesdal på vegne av Vestlandske i sluttinnlegget.

– Grov uaktsomhet
Årsaken til at «Gjemnes» gikk på grunn, var at den gikk på feil side av en stake som markerer hvilken side man skal holde seg på.

– Vakthavende navigatør har innrømmet at han feilvurderte situasjonen. Det har rett og slett vært en god, gammeldags feilnavigering, sa daglig leder Øystein Meek i Vestlandske til NRK Hordaland 12. august i fjor.

 

Motsøksmålet mot tre personer tilknyttet NSS, begrunnes i at de har vist grov uaktsomhet.

Dette avvises av NSS som viser til at mannskapet hadde høy formal- og realkompetanse og at det ikke foreligger mangler ved tjenesteleveransen som NSS er ansvarlig for.

– Det framgår av samme avtale at innleid mannskap er undergitt rederiets ledelse og at rederiet derigjennom også påtar seg ansvaret for ethvert ansvar for uregelmessigheter med påfølgende skade/tap som den innleide besetning eventuelt forvolder, skriver Gjerde som er prosessfullmektig for NSS.

– Forsett eller grov uaktsomhet
Motparten mener en slik ansvarsfraskrivelse ikke kan omfatte forsett eller grov uaktsomhet fra det innleide mannskapets side.

– Grunnstøtingen var et resultat av forsett eller grov uaktsomhet fra N. N.s side, heter det i sluttinnlegget fra Advokatfirmaet Velund & Co.

Rettssaken i Sogn og Fjordane tingrett starter 17. april og er planlagt avsluttet dagen etter. Retten skal høre partsforklaringer fra fire personer. I tillegg skal seks vitner og to sakkyndige vitne i saken.

 

KILDE: TK 10.04.18