Samsvarer ikke med FNs barnekonvensjon

Advokat Edvard T. Eide ber Helse Møre og Romsdal vurdere helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund opp mot FNs barnekonvensjon.

Advokat Edvard T. Eide har tatt på seg oppdrag uten betaling – såkalt «pro bono publico» for å hjelpe barn som er rammet av den helgestengte barneavdelingen i Kristiansund.

Advokat Eide har blitt kontaktet av foreldre både i Nordmøre og Romsdal, og viser til 10 år gamle Trym fra Eide når han nå ber Helse Møre og Romsdal vurdere stengingen opp mot FNs konvensjon for barns rettigheter, som Norge er forpliktet til å følge. Han viser spesielt til artikkel 24:

«Partene anerkjenner barnets rett til å nyte godt av den høyest oppnåelige helsestandard og til behandlingstilbud for sykdom og rehabilitering. Partene skal bestrebe seg på å sikre at ingen barn fratas sin rett til adgang til slike helsetjenester».

Barns rett til helse har absolutt førsteprioritet i henhold til konvensjonen. Helgestengingen i Kristiansund medfører at regionens barn med akutte behov blir utsatt for økt risiko ved betydelig økte reisestrekninger. Også barn med varige behandlingsopplegg og særlig de med behov for relativt hyppige behandlingsopplegg på sjukehus utsettes for stor uleilighet og kanskje livstruende vanskeligheter.

Sjukehusledelsens anførsel om at stengingen skyldes ønske om besparelser, samsvarer ikke med de forpliktelser barnekonvensjonen påfører nasjonen. Det er ikke tvilsom at stengingen medfører redusert tilbud til barna og derved redusert i forhold til lett oppnåelig prioritet – nemlig opprettholdelse av allerede etablert tilbud. Det er nødvendig at helseforetaket foretar en konkret vurdering av sitt vedtak i forhold til konvensjonens ordlyd. 

Nrk Møre og Romsdal 
Romsdal budstikke
Tidens Krav