Unge uføre får redusert husleie

Unge uføre får redusert husleie

Unge uføre får redusert husleie

- Dette er en full seier, sier advokatfullmektig Kjell Stian Julnes.

- Dette er en full seier, sier advokatfullmektig Kjell Stian Julnes.

Åtte unge uføre får redusert sin husleie med mellom 1.000 og 2.000 kroner måneden etter at de klaget på at Kristiansund kommune i desember 2015 vedtok å øke husleia med 20 prosent. – Dette er en full seier, sier advokatfullmektig Kjell Stian Julnes i Advokatfirmaet Eide & Co.

– Vi er bare kjempeglade alle sammen, sier Johnny Wilhelmsen som er verge for en av de åtte som nå får redusert husleie.

– Rett skal være rett. Vi skal nå ordne opp i dette, sier rådmann Arne Ingebrigtsen som ikke vil konkludere med om for mye betalt husleie blir utbetalt eller om det trekkes fra framtidig husleie.

– Hva med saksomkostningene?

– Vi dekker utgiftene til takstnemnda, men har ikke tatt endelig stilling til leietakernes kostnader til advokat.

– Ikke gjort noe galt

– Jeg kan ikke se at vi har gjort noe galt i denne saken. Nå vil vi rette oss etter det takstnemnda har kommet fram til. Vi gjør derfor en full gjennomgang, og deretter vil det komme en sak til bystyret om dette, sier ordfører Kjell Neergaard.

Ifølge ordføreren har boligmarkedet i Kristiansund endret seg etter oljenedgangen.

– Det har også innvirkning på hvor mye vi kan ta betalt, sier Neergaard.

Gjennomgang av 250 leiligheter

To personer jobber nå for fullt med å gå gjennom leieavtaler som kan bli påvirket av takstnemndas avgjørelse.

– Det dreier seg om cirka 250 leiligheter som ble påvirket av husleieøkningen bystyret gjorde i desember 2015 og juni 2016. Her kan det være noen som har betalt for mye eller for lite, men dette ønsker vi nå å få en gjennomgang på, sier Ingebrigtsen.

 

Markedsleie?

15. desember 2015 vedtok bystyret nye leiesatser for kommunale boliger. Ifølge kommunen var de oppjusterte leiesatsene en tilpasning til hva det kostet å leie tilsvarende boliger av andre. Rent juridisk er begrepet gjengs leie hva gjennomsnittsleien er for liknende leiligheter av samme standard i samme område.

Økte 20 prosent

For enkelte betydde de nye satsene at husleia økte med 20 prosent.

– Opprinnelig husleie for de åtte leietakerne vi har representert, økte fra 6.594 per måned til 7.888 per måned. Nå får de ei leie på mellom 5.100 og 6.600 kroner. Den som får størst reduksjon, går fra 7.888 kroner per måned til 5.175 kroner per måned. Da ligger den vedtatte prisdempingen på 10 prosent inne i det nye leiebeløpet, sier Julnes.

Beboere har skaffet advokat for å stoppe husleieøkning

Protesterte

Etter vedtaket i desember 2015 lot ikke protestene vente på seg. Det viste seg også å være uklart hva man egentlig hadde vedtatt. Bystyret ba derfor rådmannen komme tilbake med en ny sak som gjorde rede for konsekvensene for de forskjellige gruppene med leietakere.

28. juni 2016 behandlet bystyret derfor saken på nytt. Da ble det vedtatt at kommunen skulle subsidiere (prisdempe) leien i kommunens omsorgsboliger med 10 prosent av leia som ble bestemt et halvt år tidligere. Prisdempingen skulle også gjelde for gruppen unge uføre enten de bor i kommunale utleieboliger eller i kommunale omsorgsboliger. Prisdempingen skulle gjøres gjeldende fra 1. august 2016.

Dempet prisøkning

Ikke fornøyd

Leietakerne som hadde tatt kontakt med Advokatfirmaet Eide & Co, mente fortsatt at leienivået var satt urimelig høyt.

– Vi hentet inn markedsleie i de aktuelle områdene, og i september 2016 fikk kommunen beskjed om at klagene på de oppjusterte leieprisene ble opprettholdt, sier Julnes.

Befaring

Kommunen svarte med at de ønsket befaring av samtlige leiligheter. Dette ble gjennomført i begynnelsen av november 2016, og 23. november 2016 sendte Julnes ytterligere dokumentasjon til kommunen, samt informasjon om at leietakerne opprettholdt sitt standpunkt.

– 15. mars 2017 fikk vi kommunens svar der det blant annet sto at den oppjusterte leia ble opprettholdt og at de skulle foreta nærmere spesifisert vedlikehold. Noen tidsplan for når dette skulle skje, kom de ikke med. Vi konkluderte med at vi rent faktisk ikke kom noen vei og sendte saken til retten 4. juli 2017 med begjæring om bruk av takstnemnd, sier Julnes.

Husleieloven

Ifølge Lov om husleieavtaler kan man kreve gjengs leie avgjort av en takstnemnd oppnevnt av tingretten, dersom man ikke kommer til enighet om hva som er markedsleie.

Takstnemnda kom med sin avgjørelse i oktober i fjor. Av de åtte leilighetene de har avgitt takst for, konkluderte takstnemnda med at leieprisene var satt for høyt for samtlige leiligheter de unge uføre leide. Ei leilighet fikk karakteren god stand, fire karakteren normal stand, to karakteren middels stand og ei karakteren noe slitt.

Pårørende reagerer på manglende vedlikehold

Veldig fornøyd

– Vi har fått veldig positive reaksjoner på takstnemndas avgjørelse. Husleien er ennå ikke satt ned, men nå forventer vi at dette skjer umiddelbart og at de får tilbakebetalt det de har betalt for mye. Dette kan utgjøre mellom 25.000 og 40.000 kroner for hver enkelt leietaker, noe som er mye penger når du er ung ufør, sier Julnes.

Saksomkostninger

Det er foreløpig ikke avgjort hvem som skal betale advokatutgiftene som ligger mellom 50.000 og 100.000 kroner.

– Dersom man taper en sivilsak, må man også betale motpartens saksomkostninger. Her har det ikke vært en rettssak, men forvaltningsloven slår fast at når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal de tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. I denne saken er det snakk om en profesjonell motpart som har egne advokater, som har en tvist med en svak gruppe. Jeg mener det vil være fullstendig urimelig hvis kommunen ikke dekker sakskostnadene, sier Julnes.

Verge er enig

Johnny Wilhelmsen som er verge for en av dem som nå får redusert husleie, er helt enig.

– Det er kommunen som er ansvarlig for dette, og da må de også ta kostnadene, sier Wilhelmsen.

Ifølge ham har de det gjelder, ennå ikke hørt noe fra kommunen om at husleia vil bli redusert.

– De skulle sendt ut et skriv med hva de vil gjøre. Min forventning er at de tilbakebetaler det som er for mye innbetalt, sier Wilhelmsen.