Hva koster det?

Ordinær timepris, forsikringsdekning eller fri rettshjelp?

Gjeldende fra og med 1. januar 2019:

 

Fri rettshjelp

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand.

 

Fritt rettsråd kan innvilges med eller uten egenandel (kr. 1040,-). Enkelte sakstyper gir deg gratis advokat uavhengig av din inntekt, mens andre saker krever at du har lavere inntekt enn de fastsatte grensene.  Fri rettshjelp kan også innvilges selv  om du tjener noe over grensene eller har en svært vanskelig økonomi. 

 

Fri sakførsel innvilges på samme måte som overfor til de som må ha en rettssak for å få avgjort saken. Hovedregelen er at du ilegges en egenandel på 25 %, men ikke mer enn kr. 8 160,-. 

 

Ta med selvangivelsen for forrige likningsår og lønnsslipper/utbetalingsslipper for de siste tre måneder, så undersøker vi om du har rett til gratis advokat og sender inn søknad for deg. 

 

Forsikringsdekning

 

En del av våre klienter har rettshjelpdekning igjennom sine private forsikringer. Rettshjelpdekning ligger ofte i innboforsikringen og medfører at du kun vil betale en egenandel for kostnaden av vår bistand. Egenandelen vil ofte være en engangssum på kr. 4.000,- og videre 20 prosent av det overskytende beløp. Forsikringsselskapet dekker resten av salæret opp til en angitt begrensning, vanligvis kr. 100.000,-. 

 

Ta med dine forsikringspapirer i møte med våre advokater, så vil vi undersøke om saken faller inn under forsikringsdekningen, eventuelt søke om dekning og forestå nødvendiig fakturering til selskapet. 

 

Vi gjør samtidig oppmerksom på at det ofte løper en ett-årsfrist fra tvistetidspunktet for innmelding av dekningskrav.  

 

Straffesaker 

 

Dersom du blir tiltalt eller siktet i en straffesak vil du som hovedregel har rett til gratis forsvarer. Vi kan også bistå deg under etterforskning og eventuelt søke om fri rettshjelp dersom det i henhold til rettshjelploven fremstår som rimelig. 

 

Hvis du er utsatt for en straffbar handling og har status som fornærmet i straffesaken har du i mange tilfeller rett til gratis advokat. Ta kontakt med oss, så vil vi hjelpe deg 

 

Ordniær timepris 

 

For saker som verken dekkes av fritt rettsråd eller fri sakførsel faktureres våre klienter med en timesats fra kr. 1.400,- til kr. 1.700,- eks. mva. Utgangspunktet for salærberegning er medgått tid til oppdraget. Det vil i tillegg også bli utøvet skjønn med hensyn til arbeidets art og kompleksitet, advokatens erfaringsbakgrunn og hvordan dette har påvirket effektiviteten i utførelsen av oppdraget, det oppnådde resultat, de verdier saken gjelder med mer.

 

Eventuelle utgifter som påløper under utførelsen av oppdraget vil kreves dekket av klienten. Som eksempel nevnes reiseutgifter, tinglysningsgebyr og rettsgebyr.