Grunnstøting havner i retten.

Oversikt over konkursåpninger ved Nordmøre tingrett 2018.

Unge uføre får redusert husleie

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Dømt for å ikke ha betalt lønn til utenlands arbeider.

Husleieopprør i Kristiansund.

Beboere har skaffet advokat for å stoppe husleieøkning

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

Advokat Edvard T. Eide ber Helse Møre og Romsdal vurdere helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund opp mot FNs barnekonvensjon.

 • Lenker til artikler i GDPR

  Personopplysningsloven er oppdatert med personvernforordningen i fulltekst. Det gjør det mulig for alle å lage direkte lenker til forordningens artikler. 
 • Lovendringer i kraft 1. august 2018.

  1. august 2018 trer syv endringslover eller deler av endringslover i kraft. Ikrafttredelsene gjelder blant annet a-opplysningsloven, opplæringslova, skatteforvaltningsloven, folketrygdloven, kontantstøtteloven, barnehageloven og friskolelova.
 • Lovdatas årsmelding 2017

  2017 var et positivt år både for dem som generelt er opptatt av hvordan teknologi kan brukes til å utvikle bedre juridiske tjenester, Lovdatas brukere og for Lovdata. Teknologi kom for alvor på dagsordenen i flere juridiske miljøer. Der vil den bli værende lenge.
 • Påbud om flyteutstyr i fritidsbåter

  Alle som er i fritidsbåter under åtte meter må når båten er i fart ha på seg egnet flyteutstyr, som seilvester, redningsvester, sportsvester, padlevester eller andre former for flyteplagg. Flyteutstyr skal være CE-merket.
 • Meddelelse om ikrafttredelse av personopplysningsloven

  I forbindelse med sanksjon av den nye personopplysningsloven ble det fastsatt at loven skulle settes i kraft når personvernforordningen trer i kraft.
 • TV2 – PM International AG – midlertidig forføyning

  Borgarting lagmannsrett avsa 6. juli 2018 kjennelse i sak som gjaldt begjæring om midlertidig forføyning for å få slettet/fjernet utsagn som ble anført å være ærekrenkende i to nettartikler og et fjernsynsprogram.
 • Kan jeg tenne bål?

  Det er forbud mot bålbrenning i skog og mark fra 15. april til 15. september. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det, og det finnes i mange kommuner godkjente bålplasser.
 • Personvernforordningen innlemmet i EØS-avtalen

  På møtet i EØS-komiteen 6. juli 2018 ble EUs personvernforordning - GDPR (General Data Protection Regulation) - tatt inn i EØS-avtalen.
 • Hold deg oppdatert på interessante avgjørelser i sommer!

  Det er stor interesse for rettsavgjørelser i disse dager og noen vil lese dommer i ferien. I våre elektroniske hefter har du ferske og eldre interessante avgjørelser rett på mobilen eller nettbrettet.
 • Lover og lovendringer i kraft 1. juli 2018

  1. juli 2018 trer ny adopsjonslov, ny fagskolelov, ny pakkereiselov og ny åndsverklov og i tillegg 13 lover som endrer mange lover i kraft. De ajourførte lovene vil være tilgjengelig fra 1. juli 2018.
 • Ny forsinkelsesrentesats fra 1. juli 2018

  Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng).
 • Ny nasjonalpark i Lofoten

  I statsråd 22. juni 2018 ble Norges førtiende nasjonalpark opprettet. Den nye nasjonalparken ligger helt ytterst i Lofoten og får navnet Lofotodden nasjonalpark. 
 • Statsråd 22. juni 2018

  I statsråd 22. juni 2018 ble ny kommunelov og 41 endringslover sanksjonert.  29 lover gjelder skatte-, avgifts- og tollovgivningen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018. Flere av lovene inneholder også opprettinger av påviste feil i lovtekstene.
 • EMD – to klagesaker mot Norge avvist i Strasbourg

  Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 29. mai 2018 (tilgjengeliggjort 21. juni 2018) avvisningsavgjørelser i sakene Hansen v. Norway (no. 48852/17) og A v. Norway (no. 65170/14). Domstolen avviste begge klagene som åpenbart ugrunnet.
 • Ny boliglånsforskrift

  På grunn av den høye gjelden i norske husholdninger er det bred enighet om at det er riktig med enkelte kjøreregler for bankenes, både norske og utenlandske, utlånspraksis når det gjelder finansiering av boligkjøp. 
 • Statsråd 15. juni 2018

  I statsråd 15. juni 2018 ble ny pakkereiselov, ny personopplysningslov, ny åndsverklov, ny lov om elektroniske tillitstjenester og 11 endringslover sanksjonert. Det ble også fastsatt ikrafttredelse av den nye adopsjonsloven og lov om undersøkelseskommisjon for helsetjenesten.
 • Ut på byen i Oslo?

  Oslo bystyre fastsatt 23. mai 2018 ny forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger i Oslo. Forskriften gjelder åpnings- og skjenketider for alle serverings-, salgs- og skjenkesteder som driver bevillingspliktig virksomhet.
 • Ut i båt i sommer?

  Alle som er i fritidsbåter under åtte meter må ha på seg egnet flyteutstyr, som seilvester, redningsvester, sportsvester, padlevester eller andre former for flyteplagg når båten er i fart. Flyteutstyret skal være CE-merket.
 • Statsråd 8. juni 2018

  I statsråd 8. juni 2018 ble ny fagskolelov og endringslover til forbrukermerkeloven, opplæringslova, friskolelova, folkehøyskoleloven og barnehageloven sanksjonert.
 • 15th European Forum of Official Gazettes

  Norge er 7. og 8. juni 2018 vertskap for det femtende møtet i “European Forum of Official Gazettes”. Forumet danner et nettverk for erfaringsutveksling mellom virksomheter i europeiske land med ansvar for offisiell kunngjøring og publisering. Lovdata er norsk arrangør.