Vi har fått ny postadresse:
P.b. 6 Kongens Plass, 6501 Kristiansund

Vi står nå overfor de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Dette berører oss alle, som samfunn og som enkeltmennesker. Med stengte skoler, barnehager, virksomheter og arbeidsplasser, er vi alle berørte av en ekstraordinær og utfordrende situasjon.

Fredag 14 juni hadde vi flotte, trivelige Mia fra Averøy Ungdomsskole på jobbskygging hos oss! Vi ønsker deg velkommen tilbake når du har fullført utdannelsen 😊

Hjemmesiden er  under revidering og fornyes til høsten

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

 • Vindkraftverk tapte sak om erstatning i lagmannsretten

  Etter å ha vunnet over staten i tingretten, endte vindkraftverket i stedet med tap og fulle sakskostnader i lagmannsretten. (Ekstern lenke)
 • EUs fjerde jernbanepakke inn i EØS-avtalen

  EØS-komiteen vedtok 24. september 2021 å innlemme EUs fjerde jernbanepakke fra 2016 i EØS-avtalen. Det meste av innholdet er allerede gjennomført i norsk rett. Les mer på Europalov.
 • Statsråd 1. oktober 2021

  I statsråd 1. oktober 2021 ble det vedtatt ikrafttredelse for åpenhetsloven, og det ble fastsatt endringer i forskrift om sanksjoner mot ikke-statlige aktører som opererer i Den demokratiske republikken Kongo og i forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen.
 • Norsk Retstidende nr. 21-2021

  Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett.
 • Lover i kraft 1. oktober 2021

  1. oktober 2021 trer 6 lover helt eller delvis i kraft, samtidig som at midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 oppheves.
 • Kutter koronatiltakene – nå åpnes rettssalene på nytt

  Etter halvannet med år med unntakstilstand, ble det fra tirsdag fri tilgang for publikum på tilhørerbenkene i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 24. september 2021

  I statsråd 24. september 2021 ble det vedtatt helt eller delvis ikrafttredelse av lov om register over reelle rettighetshavere  og endringslov til straffeloven samt forlengelse av enkelte lover knyttet til covid-19-pandemien.
 • Fikk 100.000 i bot for å sette strømstolpe i jernaldergrav

  Kraftselskapet sjekket ikke kulturminnekartet da det skulle bytte ut en 60 år gammel stolpe på Gjøvik. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 17. september 2021

  I statsråd 17. september 2021 ble det vedtatt helt eller delvis ikrafttredelse av endringslover til legemiddelloven, apotekloven, folketrygdloven, politiregisterloven og utlendingsloven samt endring i politiregisterforskriften.
 • Sparkesykkelaktører fikk ikke midlertidig forføyning mot kommunens forskrift

  Tingretten mener saksøkernes prosessfullmektig har gjort et «usedvanlig grundig arbeid», mens kommuneadvokaten har tatt til motmæle «i forholdsvis knappe, men konsise, ordelag». (Ekstern lenke)
 • Norsk Retstidende nr. 20-2021

  Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett.
 • Statsråd 3. september 2021

  I statsråd 3. september 2021 ble det vedtatt ikrafttredelser av tolkeloven og av endringslover til folketrygdloven og utlendingsloven.
 • Tomteeier vant i Høyesterett

  Banken holdt seg til grunnboken, og tok utlegg i den registrerte eiendommen, men kredittkortskyldneren eide ikke lenger tomta. Nå har den reelle eieren fått rettsvern gjennom hevd – selv om kjøpet ikke var tinglyst. (Ekstern lenke)
 • Lover i kraft 1. september 2021

  1. september 2021 trer lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett og endringslover til helse- og omsorgstjenesteloven og utlendingsloven helt eller delvis i kraft.
 • Statsråd 26. august 2021

  I statsråd 26. august 2021 ble det vedtatt delt ikrafttredelse av lov om Etterretningstjenesten, delt ikraftsetting av bredbåndsutbyggingsloven og delt ikraftsetting av lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.
 • EMD har tatt fire nye barnevernsaker til behandling

  Felles for de norske barnevernklagene Menneskerettsdomstolen nylig kommuniserte, er at de er avgjort etter at Norge ble felt i storkammerdommen fra 2019. (Ekstern lenke)
 • Norsk Retstidende nr. 19-2021

  Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett.
 • Høyesterett skal avgjøre kommunenes rett til å nekte sparkesykler

  Trondheim har tapt både i tingretten og lagmannsretten. Nå har Høyesteretts ankeutvalg sluppet inn striden om retten til å nekte utleie av el-sparkesykler på kommunal grunn. (Ekstern lenke)
 • Norsk undersøkelse og press bak nytt EU-forslag

  Europakommisjonen ønsker å styrke personvernlovgivningen knyttet til internettilkoblede produkter. Les mer på Europalov.
 • Høyesterett skjerper kravet til begrunnelser for tvangsinnleggelse

  Når domstolene skal beslutte tvungen psykiatrisk observasjon, må de ta utgangspunkt i at dette er et alvorlig tvangsinngrep, understreker Høyesteretts ankeutvalg. (Ekstern lenke)