Grunnstøting havner i retten.

Oversikt over konkursåpninger ved Nordmøre tingrett 2018.

Unge uføre får redusert husleie

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Dømt for å ikke ha betalt lønn til utenlands arbeider.

Husleieopprør i Kristiansund.

Beboere har skaffet advokat for å stoppe husleieøkning

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

Advokat Edvard T. Eide ber Helse Møre og Romsdal vurdere helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund opp mot FNs barnekonvensjon.

 • Jensen-saken: Høyesterett lar tilsidesettelsen stå

  Ankeutvalget mener både lovanvendelsen og saksbehandlingen var korrekt da lagrettens kjennelse ble satt til side. (Ekstern lenke.)
 • Meddommere frifant syklist

  Syklisten som nektet å vedta forelegget han fikk for å lage kø i kollektivfeltet på Mosseveien, møtte forståelse fra to av tre dommere i Oslo tingrett. (Ekstern lenke.)
 • Statsråd 15. februar 2019

  I statsråd 15. februar 2019 ble det fastsatt ny bivirkningsregisterforskrift.
 • Snø, is og takras – huseigar sine plikter

  Lurer du på kva plikter huseigar har ved fare for is- og snøras, eller på kva Høgsterett har sagt om aktsemdsnormen for rydding av snø og is frå tak?
 • Dom i Høyesterett i storkammer – fangst av snøkrabbe

  Høyesterett avsa i storkammer 14. februar 2019 dom i sak om fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel i fiskevernsonen ved Svalbard.
 • Den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia

  Tysdag endra Republikken Makedonia offisielt namn til Republikken Nord-Makedonia. Til no har landet vore anerkjent av FN som Den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia, eller FYROM. Namnet er brukt i fleire norske forskrifter.
 • Nye krav til tilbydere av forbrukslån

  Finansdepartementet har fastsatt forskrift om krav til bankenes utlånspraksis for forbrukslån, inkludert kredittkort. Bankene må tilpasse seg de nye kravene innen 15. mai 2019.
 • Personar som treng teiknspråktolk kan nektast å gi blod

  I ein ny fråsegn frå Diskrimineringsnemnda blir det einstemmig slått fast at det ikkje er diskriminerande å nekte personar med behov for teiknspråktolk å gi blod.
 • Lovdatas tidsskrifter

  Lovdata utgir Lov&Data, som er Nordens ledende tidsskrift innen rettsinformatikk, og Eurorett, som bringer informasjon om hva som skjer innenfor EU og avgjørelser fra EU-domstolen, EFTA-domstolen og norske domstoler.
 • Kven slapp hundane laus?

  Denne veka har fleire kommunar innført ekstraordinær bandtvang for hundar. Her kan du lese meir om kva desse reglane inneber, samt kva reglar som elles gjeld for sikring av hund og aktsemd frå hundehaldar si side.
 • Statsråd 8. februar 2019

  I statsråd 8. februar 2019 ble det fastsatt endringer i beskyttelsesinstruksen.
 • Samefolkets dag 6. februar

  6. februar er offisiell flaggdag i Norge og markeres over hele landet som samefolkets dag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917. Dagen ble første gang feiret i 1993.
 • Juryordninga – i lys av Cappelen–Jensen-saka

  Reglane om juryordninga er i ferd med å bli rettshistorie. Her får du presentert somme av dei sentrale føresegnene, og korleis dei framleis er verksame i rettssaka mot korrupsjonstiltalte Eirik Jensen.
 • Regionale og lokale forskrifter - kunngjøring

  Regionale og lokale forskrifter skal kunngjøres i Norsk Lovtidend avd. II. Forskriftene sendes til redaksjonen i Norsk Lovtidend og kunngjøres fortløpende. Forskriftene skal sendes til kunngjøring med en gang de er blitt vedtatt.
 • Ja til inndragning av popcorn-time.no

  Borgartings flertall gir Økokrim medhold i at domenet i sin helhet kan inndras, på grunn av straffbar medvirkning til brudd på opphavsretten. (Ekstern lenke.)
 • EMD – Prinsipiell dissens i storkammerdom

  Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 22. oktober 2018 dom i saken S., V. and A. v. Denmark (no. 35553/12, 36678/12 and 36711/12). I EMDs behandling av saken går mindretallet inn på sentrale metodespørsmål.

 • Statsråd 11. januar 2019

  I statsråd 11. januar 2019 ble endringer i vegtrafikkloven sanksjonert.
 • Ut på ski i helgen?

  Vinteren er kommet til store deler av landet og svært mange ønsker å være ute i det fine vinterværet. Alpinanleggene frister for mange, og disse anleggene inneholder ofte skitau, skitrekk, skiheiser og i enkelte anlegg gondolbaner.
 • Nå blir det slutt for den store røde

  Norges Lover 1687-2018 blir siste utgave av den tradisjonsrike, papirbaserte lovsamlingen. (Ekstern lenke.)
 • Vi ynskjer våre lesarar eit godt nyttår med litt rakettjuss

  Åtte timar i året er det lov for forbrukarar å kveikje opp fyrverkeri; to heilt på starten, og seks på slutten. Med andre ord mellom klokka 18.00 og 02.00 på nyttårsaftan.