Grunnstøting havner i retten.

Oversikt over konkursåpninger ved Nordmøre tingrett 2018.

Unge uføre får redusert husleie

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Dømt for å ikke ha betalt lønn til utenlands arbeider.

Husleieopprør i Kristiansund.

Beboere har skaffet advokat for å stoppe husleieøkning

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

Advokat Edvard T. Eide ber Helse Møre og Romsdal vurdere helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund opp mot FNs barnekonvensjon.

 • Rett og seksuell orientering – et tilbakeblikk

  På søndag er det 47 år siden den såkalte «homoparagrafen» ble opphevet. Frem til den 21. april 1972 kriminaliserte straffeloven 1902 § 213 seksuell omgang mellom menn. Mye har skjedd siden den gang. I dag er retten til å ha den seksuelle orienteringen man har, beskyttet gjennom lovverket.
 • – Dette er det viktig å få formidlet ut

  Som 19-åring satt han på rommet sitt og lurte jenter til seksuelle handlinger foran webkamera. Nå har Høyesterett satt straffen til 13 år i fengsel. (Ekstern lenke.)
 • Poltider

  Vi minner om Vinmonopolet sine opningstider i påskeferien: Polet kan halde ope til kl. 15.00 dagen før skjærtorsdag og på påskeaftan. Heilagdagane skal Vinmonopolet halde stengt.
 • Slik du forlèt eit bål

  Frå måndag 15. april og fram til 15. september er det forbode å gjere opp eld i nærleiken av skog og utmark. På lovdata.no kan du sjekke om di heimkommune (eller destinasjonskommune) har gjort unntak.
 • NRK-artikkel om familiens ære som motiv

  I dag skriv NRK om ein mann som fekk 1 år og 8 månadars fengsel for grove trugslar mot to av sine born – ein son og ei dotter. Mannen hadde anka over straffutmålinga, og Høgsterett ytra seg i denne samanheng om tydinga av at motivet for trugslane var familiens ære.
 • Fri rettshjelp og andre rettshjelptilbud

  Fri rettshjelp er en offentlig støtteordning som skal sikre nødvendig juridisk hjelp til personer som ellers ikke har økonomi til å skaffe seg det. I tillegg til ordningen med fri rettshjelp, finnes en rekke gratis rettshjelptilbud.
 • Statsråd 10. april 2019

  I statsråd 10. april 2019 ble lov om endringar i spesialisthelsetenestelova, i markaloven og i eigarseksjonslova sanksjonert. Det ble også fastsatt ni forskrifter med overgangsregler i forbindelse med brexit.
 • Kva går forslaget til endring i abortloven ut på?

  2. april går høyringsfristen ut for regjeringa sitt forslag til ny § 2a i abortloven. Kva seier lovteksten i den nye føresegna, og korleis er endringa grunngitt?
 • Do not go gentle into that good night

  Søndag stiller vi klokka ein time fram, og dermed går vi frå normaltid og inn i perioden med sommartid. Kanskje for snart siste gong, for i EU er ein ferd med å avskaffe slike kollektive hopp fram og tilbake i tid.
 • Statsråd 29. mars 2019

  I statsråd 29. mars 2019 ble de to brexit-lovene samt en endringslov til vegtrafikkloven sanksjonert.
 • From Nittedal with Love

  Ei forskrift kunngjort i Norsk Lovtidend måndag syner tydelege samanhengar med James Bond-filming i Nordmarka.
 • Straffelovens bestemmelse om «oppdiktet straffbar handling»

  Straffeloven § 225 bokstav b) gjør det straffbart å foreta noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.
 • Statsråd 22. mars 2019

  I statsråd 22. mars 2019 ble havbunnsmineralloven sanksjonert.
 • Lovdata vann bodrunda på signert lovsamling

  Under gårsdagens sleppfest og gravøl for siste utgjeving av Norges lover, var det Lovdata som bydde høgst for eit eksemplar signert av leiarane for dei tre statsmaktene. Kroner 55 000 går dermed til friviljugskapsbaserte rettshjelpstiltak.
 • Norge krenket ikke retten til privatliv, ifølge EMD

  Saken gjaldt utsagn i kommentarfelt, og både tingrett og lagmannsrett hadde komment til at kommentarene ikke var ærekrenkende. EMD mente de nasjonale domstolene hadde holdt seg innenfor skjønnsmarginen. (Ekstern lenke.)
 • NSB og Nettbuss blir Vy

  Navnebyttet fra NSB og Nettbuss til Vy har skapt engasjement. Men hva vet du egentlig om selskapene som skal omdøpes? Visste du for eksempel at NSB verken eier togene de kjører eller skinner de kjører på?
 • Statsråd 15. mars 2019

  I statsråd 15. mars 2019 ble lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. sanksojnert.
 • 70 kroner timen ikkje ulovleg forskjellsbehandling

  Individuelt fastsett løn var naudsynt for at Kiwi skulle tilsetje den 100 % uføretrygda mannen, ifølgje fråsegn frå Diskrimineringsnemnda.
 • Statsråd 8. mars 2019

  I statsråd 8. mars 2019 ble endringslov til plan- og bygningsloven sanksjonert. I tillegg ble det fastsatt vedtak om overføring av forvaltningsansvar om medisinsk utstyr og forskrift som omhandler tilskudd til offentlig tjenestepensjonsordning.
 • Kvinnedagen, stemmerett og Grunnloven

  8. mars feirer vi den internasjonale kvinnedagen. Men hvorfor er datoen 8. mars, når begynte man å markere dagen og hva var kampsakene?