Grunnstøting havner i retten.

Oversikt over konkursåpninger ved Nordmøre tingrett 2018.

Unge uføre får redusert husleie

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Dømt for å ikke ha betalt lønn til utenlands arbeider.

Husleieopprør i Kristiansund.

Beboere har skaffet advokat for å stoppe husleieøkning

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

Advokat Edvard T. Eide ber Helse Møre og Romsdal vurdere helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund opp mot FNs barnekonvensjon.

 • Ny boliglånsforskrift

  På grunn av den høye gjelden i norske husholdninger er det bred enighet om at det er riktig med enkelte kjøreregler for bankenes, både norske og utenlandske, utlånspraksis når det gjelder finansiering av boligkjøp. 
 • Statsråd 15. juni 2018

  I statsråd 15. juni 2018 ble ny pakkereiselov, ny personopplysningslov, ny åndsverklov, ny lov om elektroniske tillitstjenester og 11 endringslover sanksjonert. Det ble også fastsatt ikrafttredelse av den nye adopsjonsloven og lov om undersøkelseskommisjon for helsetjenesten.
 • Ut på byen i Oslo?

  Oslo bystyre fastsatt 23. mai 2018 ny forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger i Oslo. Forskriften gjelder åpnings- og skjenketider for alle serverings-, salgs- og skjenkesteder som driver bevillingspliktig virksomhet.
 • Ut i båt i sommer?

  Alle som er i fritidsbåter under åtte meter må ha på seg egnet flyteutstyr, som seilvester, redningsvester, sportsvester, padlevester eller andre former for flyteplagg når båten er i fart. Flyteutstyret skal være CE-merket.
 • Statsråd 8. juni 2018

  I statsråd 8. juni 2018 ble ny fagskolelov og endringslover til forbrukermerkeloven, opplæringslova, friskolelova, folkehøyskoleloven og barnehageloven sanksjonert.
 • 15th European Forum of Official Gazettes

  Norge er 7. og 8. juni 2018 vertskap for det femtende møtet i “European Forum of Official Gazettes”. Forumet danner et nettverk for erfaringsutveksling mellom virksomheter i europeiske land med ansvar for offisiell kunngjøring og publisering. Lovdata er norsk arrangør.
 • Fikk reisetid som arbeidstid – men tapte overtiden

  Politimannen fikk medhold i at reisetiden til oppmøtested skal regnes som arbeidstid. Men han har ikke nødvendigvis krav på overtid av den grunn, mener Høyesterett. (foto: Ingeborg Ljones.)
 • Statsråd 1. juni 2018

  I statsråd 1. juni 2018 ble Stortingets vedtak 8. mai 2018 om endringer i Grunnloven kunngjort. I tillegg ble ny hvitvaskingslov, ny sikkerhetslov og endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. og straffegjennomføringsloven sanksjonert og tre forskrifter fastsatt.
 • Alkolås i busser og minibusser

  Alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag må fra 1. januar 2019 må ha alkolås. Alkolåsen er et trafikksikkerhetstiltak som skal bidra til å forhindre kjøring med promille.
 • Statsråd 25. mai 2018

  I statsråd 25. mai 2018 ble endringer i statsborgerloven, lov om eksportavgift på fiskevarer, energiloven og naturgassloven sanksjonert.
 • Ny personopplysningslov

  Stortinget har vedtatt ny persopplysningslov, men det er ikke fastsatt tidspunkt for ikrafttredelsen. Den nye personopplysningsloven gjennomfører EUs personvernforordning GDPR (General Data Protection Regulation), denne forordningen gjelder fra i dag 25. mai 2018.
 • Ny versjon av utlendingsloven på engelsk

  Utlendingsloven på engelsk er nå oppdatert frem til og med 1. januar 2018.
 • EMD – Dom avsagt i sak mot Norge

  Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 17. mai 2018 dom i saken Wolland v. Norway (application no. 39731/12). Domstolen konkluderte enstemmig med at det ikke forelå en krenkelse av klagerens rettigheter etter EMK artikkel 8.
 • Hvor stor bod kan man bygge uten å søke om byggetillatelse?

  Det er mulig å oppføre boder og gjennomføre andre tiltak på egen eiendom uten å søke kommunen om tillatelse. Dette gjelder bl.a. mindre frittliggende bygninger som ikke kan brukes til beboelse og mindre frittliggende byggverk knyttet til landbruksformål.
 • Statsråd 15. mai 2018

  I statsråd 15. mai 2018 ble endringer i behandlingsbiobankloven og i bustadsoppføringslova sanksjonert og endringer i forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk fastsatt.
 • Endringer i utlendingsloven – tvangsmidler

  15. mai 2018 trer endringslov til utlendingsloven i kraft. Endringene gjelder bruk av tvangsmidler og regulering av saker som gjelder medfølgende barn i barnefamilier og enslige mindreårige.
 • Høyesterett i storkammer – regulering av festeavgift

  Høyesterett i storkammer avsa 9. mai 2018 dom i sak om tomtefeste. Tvisten mellom en kommune og et borettslag var om hvilket prinsipp som skulle anvendes ved regulering av festeavgift.
 • Endringer i Grunnloven vedtatt 8. mai 2018

  Stortinget vedtok tirsdag 8. mai 2018 endring i Grunnloven § 5 samt språklige justeringer i nynorskversjonen.
 • Statsråd 4. mai 2018

  I statråd 4. mai 2018 ble lov om endringer i vegtrafikkloven sanksjonert, og det ble fastsatt forskrift om tildeling av tippemidler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.


 • Statsråd 27. april 2018

  I statsråd 27. april 2018 ble lov om endringer i legemiddelloven og lov om endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven sanksjonert.