Vi har fått ny postadresse:
P.b. 6 Kongens Plass, 6501 Kristiansund

Vi står nå overfor de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Dette berører oss alle, som samfunn og som enkeltmennesker. Med stengte skoler, barnehager, virksomheter og arbeidsplasser, er vi alle berørte av en ekstraordinær og utfordrende situasjon.

Fredag 14 juni hadde vi flotte, trivelige Mia fra Averøy Ungdomsskole på jobbskygging hos oss! Vi ønsker deg velkommen tilbake når du har fullført utdannelsen 😊

Hjemmesiden er  under revidering og fornyes til høsten

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

 • Statsråd 11. juni 2021

  I statsråd 11. juni 2021 ble blant annet ny tolkelov og endringslover til arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, smittevernloven, helsepersonelloven, pasientjournalloven, voldsoffererstatningsloven, utlendingsloven, straffegjennomføringsloven, politiregisterloven og straffeloven sanksjonert.
 • Fire nye avgjørelser fra Datatilsynet om kameraovervåkning

  Datatilsynet har fattet fire nye vedtak relatert til ulovlig kameraovervåkning og deling av opptak fra kameraovervåkning. Vedtakene belyser hvilke krav som følger av personvernregelverket.
 • Norsk Retstidende nr. 12-2021

  Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett.
 • Borgarting gir staten medhold i hyttesaken

  Lagmannsretten mener påbudet om karantene etter opphold på hytter i Sverige er innenfor hva staten kan gjøre etter smittevernloven. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 4. juni 2021

  I statsråd 4. juni 2021 ble blant andre endringslover til bioteknologiloven, domstolloven, lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger, plan- og bygningsloven og åndsverkloven sanksjonert.
 • Høyesterett sier nei til å behandle Tullinkvartalet-saken

  Kun én av de to store rekkefølgekrav-sakene som har versert de siste årene, får sin avgjørelse i Høyesterett. (Ekstern lenke)
 • Lover i kraft 1. juni 2021

  1. juni 2021 trer blant annet våpenlova 2018 og lov om endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen i kraft.
 • Statsråd 28. mai 2021

  I statsråd 28. mai 2021 ble blant annet ny lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. og en rekke koronarelaterte lover om forlenget varighet sanksjonert.
 • Både Sverige og Storbritannia felt i EMDs storkammer for digitale grenseforsvar

  Den britiske digitale nettovervåkningen, som ble avslørt av Edward Snowden, krenker både privatlivets fred og ytringsfriheten, mener menneskerettsdomstolen. I en parallell avgjørelse ble også den svenske varianten felt. (Ekstern lenke)
 • Norsk Retstidende nr. 11-2021

  Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett.
 • Statsråd 21. mai 2021

  I statsråd 21. mai 2021 ble ny språklov og ny midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 og endringslover til folketrygdloven, legemiddelloven, apotekloven og forurensningsloven samt opphevelse av eksportkredittloven sanksjonert.
 • Norsk Retstidende nr. 10-2021

  Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett.
 • Ingen erstatning til Ungarn-studentene som ble nektet godkjenning

  Borgarting avsa dom i saken om gruppesøksmålet fra 163 studenter som har studert psykologi i Ungarn. (Ekstern lenke)
 • Høring om revisjon av EUs kjemikalieregelverk

  Europakommisjonen la fram en innledende konsekvensanalyse om revisjon av REACH-forordningen. Les mer på Europalov.
 • Norsk Retstidende nr. 9-2021

  Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett.
 • Statsråd 11. mai 2021

  I statsråd 11. mai 2021 ble endringslover til utlendingsloven, plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkellova og utlendingsloven sanksjonert.
 • Høyesterett tillater skjult mobilopptak ført som bevis

  Kvinnen skjulte et mobilkamera i det felles garasjeanlegget, og fanget naboens hærverk gjennom sin private overvåking. Nå får politiet bruke opptaket i retten. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 7. mai 2021

  I statsråd 7. mai 2021 ble blant annet endringslover til arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, sosialtjenesteloven, helsepersonelloven, utlendingsloven, våpenloven, lovgjevinga som følgje av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen og inndelingslova sanksjonert.
 • Nytt vedtak fra Diskrimineringsnemnda om universell utforming

  En pizzakjede risikerer tvangsmulkt om de ikke følger et pålegg om å endre appen sin. Årsaken er at den ikke kan brukes av blinde. (Ekstern lenke)
 • Siste nytt fra Europalov

  Europaparlamentet klargjorde sitt syn på covid-19-sertifikatet, vedtok rammeprogram for forskning og innovasjon, og reviderte Jernbanepassasjerforordningen 2021. Les mer på Europalov.