Wesubsea - Rettssak

Vi står nå overfor de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Dette berører oss alle, som samfunn og som enkeltmennesker. Med stengte skoler, barnehager, virksomheter og arbeidsplasser, er vi alle berørte av en ekstraordinær og utfordrende situasjon.

Fredag 14 juni hadde vi flotte, trivelige Mia fra Averøy Ungdomsskole på jobbskygging hos oss! Vi ønsker deg velkommen tilbake når du har fullført utdannelsen 😊

Grunnstøting havner i retten.

Oversikt over konkursåpninger ved Nordmøre tingrett 2018.

Unge uføre får redusert husleie

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Dømt for å ikke ha betalt lønn til utenlands arbeider.

Husleieopprør i Kristiansund.

Beboere har skaffet advokat for å stoppe husleieøkning

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

Advokat Edvard T. Eide ber Helse Møre og Romsdal vurdere helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund opp mot FNs barnekonvensjon.

 • Lover i kraft 1. juni 2020

  1. juni 2020 trer lov 29. mai 2020 nr. 57 om endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.) i kraft.
 • Statsråd 29. mai 2020

  I statsråd 29. mai 2020 ble endringslover til pasientskadeloven, utlendingsloven og luftfartsloven samt ny medieansvarslov sanksjonert. I tillegg ble grunnlovsendringene vedtatt 14. mai 2020 kunngjort.
 • EØS-avtalen

  Konsolidert EØS-avtale på norsk er tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.
 • Statsråd 26. mai 2020

  I statsråd 26. mai 2020 ble en endringslov til bilansvarslova samt en rekke midlertidige lover inneholdende tilpasninger eller tiltak for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 sanksjonert.
 • Statsråd 20. mai 2020

  I statsråd 20. mai 2020 ble endringslover til markedsføringsloven mv. og kringkastingsloven sanksjonert.
 • Utbytte og bonus ikke tillatt etter nye statsstøtteregler

  Under strenge betingelser gir Europakommisjonen europeiske land mulighet til å foreta rekapitalisering av selskaper som nå er i vanskeligheter på grunn av koronakrisen. (Ekstern lenke)
 • Solgte OL-billetter på svartebørsen – må betale 200.000

  Sommeren 2012 solgte selskapet Euroteam billetter til London-OL på svartebørs. Etter at EFTA-domstolen i vinter behandlet saken, har lagmannsretten nå opprettholdt straffegebyret. (Ekstern lenke)
 • Internerte på Trandum må løslates som følge av koronasituasjonen

  Borgarting lagmannsrett har løslatt en internert utlending fordi pandemien hindrer politiet fra å frakte ham ut av landet. (Ekstern lenke)
 • Stortinget vedtok omstridt grunnlovsendring

  Forslaget ble torsdag vedtatt av et flertall bestående av representantene fra Ap, H og Sp, mens mindretallet besto av FrP, V og SV. (Ekstern lenke)
 • Ny norsk barnevernsak sluppet inn til EMDs storkammer

  Menneskerettsdomstolen i Strasbourg skal for andre gang på kort tid behandle en norsk barnevernsak i storkammer, har EMD besluttet. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 12. mai 2020

  I statsråd 12. mai 2020 ble lov om informasjonstilgang mv. for Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner sanksjonert.
 • Høyesterett opphevet fengsling som ble holdt med fjernmøte etter koronareglene

  Mannen som er siktet for en knivstikking på Grønland i april, samtykket ikke til fjernmøte under førstegangsfengslingen. Tingretten besluttet likevel fjernmøte, noe lagmannsretten også godtok, men nå har Høyesterett opphevet kjennelsen. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 7. mai 2020

  I statsråd 7. mai 2020 ble 3 nye lover – lov om medisinsk utstyr, rekonstruksjonsloven og  bredbåndsutbyggingsloven – samt en endringslov til vegfraktloven sanksjonert.
 • «Smittestopp»-appen og retten til privatliv

  Norges institusjon for menneskerettigheter har gjort en foreløpig vurdering av de juridiske problemstillingene knyttet til appen «Smittestopp». Forholdet mellom personvernhensyn på den ene siden, og smittesporing og analyse av smittespredning på den andre drøftes i denne artikkelen. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 29. april 2020

  I statsråd 29. april 2020 ble midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 sanksjonert. I tillegg ble det fastsatt én forskrift med hjemmel i koronaloven § 2.
 • Statsråd 24. april 2020

  I statsråd 24. april 2020 ble ny trossamfunnslov og endringslover til blant annet verdipapirhandelloven, pakkereiseloven, straffeprosessloven, politiregisterloven, koronaloven, statsborgerloven og introduksjonsloven sanksjonert.
 • Statsråd 17. april 2020

  I statsråd 17. april 2020 ble blant annet lov om midl. tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, midl. lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven og lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19 samt 7 endringslover sanksjonert.
 • Regjeringen vil legge om konkursloven

  I ekstraordinært statsråd onsdag foreslo regjeringen at hele konkurslovens del 1, om gjeldsforhandlinger, inntil videre skal erstattes av en ny lov om «rekonstruksjon» av selskaper. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 15. april 2020

  I statsråd 15. april 2020 ble lov om endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven (oppfølging av anmodningsvedtak og andre endringer som følge av covid-19 mv.) sanksjonert.
 • Statsråd 8. april 2020

  I statsråd 8. april 2020 ble det blant annet vedtatt 6 forskrifter hjemlet i koronaloven § 2.