Grunnstøting havner i retten.

Oversikt over konkursåpninger ved Nordmøre tingrett 2018.

Unge uføre får redusert husleie

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Dømt for å ikke ha betalt lønn til utenlands arbeider.

Husleieopprør i Kristiansund.

Beboere har skaffet advokat for å stoppe husleieøkning

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

Advokat Edvard T. Eide ber Helse Møre og Romsdal vurdere helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund opp mot FNs barnekonvensjon.

 • Ikrafttredelse av ny hvitvaskingslov

  Den nye hvitvaskingsloven trer i kraft 15. oktober 2018. Loven erstatter gjeldende hvitvaskingslov, lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven), og oppdaterer det norske regelverket i tråd med internasjonal utvikling.
 • Dom i Høyesterett – samvittighetsforbehold for fastlege

  Høyesterett avsa 11. oktober 2018 dom i sak om en fastlege som ble oppsagt fra sin stilling som fastlege fordi hun av samvittighetsgrunner ikke ønsket å sette inn spiral som prevensjonsmiddel.
 • Bruk av mobiltelefon under kjøring

  Mobiltelefon kan brukes når den under kjøringen er håndfri eller er plassert i en holder, ellers er bilførerens bruk av mobiltelefon ikke tillatt.
 • Statsråd 5. oktober 2018

  I statsråd 5. oktober 2018 ble det fastsatt ikrafttredelse av endringer i utlendingsloven og SIS-loven.
 • Lovdata søker redaksjonskonsulenter

  Vi har et ledig vikariat i Lovdatas redaksjon frem til 31. desember 2019 fordi en av våre medarbeidere skal ut i foreldrepermisjon. Vi har også ledig et 12 måneders engasjement med mulighet for forlengelse ifb. pågående prosjekter.
 • Statsråd 28. september 2018 og lover i kraft 1. oktober 2018

  I statsråd 28. september 2018 ble det fastsatt ikrafttredelse av to endringslover og det ble fastsatt forskrift om opptak i retten. I tillegg trådte en del endringslover i kraft 1. oktober 2018.
 • Statsansatte kan nekte å flytte til andre byer

  Borgarting mener statsansatte kan kreve å forbli ansatt i Oslo, dersom virksomheten de jobber i overdras til en annen statlig virksomhet langt unna.
 • Oslo Legal Hackaton - Arena for nyskaping

  Jurister og teknologer tenkte sammen ut en løsning som synliggjør risikable forbrukeravtaler.
 • Rettssikkerhetsprisen 2018 tildelt Nils Asbjørn Engstad

  Lagdommer Nils Asbjørn Engstad ble 26. september 2018 tildelt Rettssikkerhetsprisen 2018 fra Norges Juristforbund. Han får prisen for sitt langvarige frivillige arbeid for domstolenes uavhengighet, både nasjonalt og internasjonalt.
 • På fjellet i høstferien - vær skodd!

  Erfaringsmessig er det ofte snø i fjellet og på fjelloverganger i høstferien. Mange er blitt overrasket av snøvær og har ikke vært skodd for de ekstraordinære forholdene.
 • Dom i Høyesterett – motarbeidelse av rettsvesenet?

  Høyesterett avsa 21. september 2018 dom i sak mot en politiførstebetjent som hadde motarbeidet rettsvesenet ved å rettlede en siktet hvordan han skulle forklare seg i forbindelse med ulovlig jakt på ulv.
 • Netthandel – angrerettloven – rettigheter ved kjøp

  Angrerettloven gjelder for avtaler om kjøp av varer og tjenester som forbrukere inngår med næringsdrivende. Loven gjelder for avtaler inngått ved fjernsalg og avtaler inngått utenom faste forretningslokaler, som netthandel.
 • Ny versjon av tvisteloven på engelsk

  Oversettelsen av tvisteloven til engelsk er nå oppdatert med endringer som har trådt i kraft til og med 1. januar 2018.
 • Midlertidig tap av førerett på grunn av mobilbruk

  Eidsivating lagmannsrett behandlet 11. september 2018 anke over tingretttens kjennelse over midlertidig tilbakekall av føreretten til en bilfører som i en politikontroll hadde all oppmerksomhet på sin mobiltelefon.
 • Dom i Høyesterett – deltakelse i terrororganisasjon

  Høyesterett avsa 4. september 2018 dom i sak mot en 33 år gammel mann for deltakelse i, rekruttering til og økonomisk og materiell støtte til terrororganisasjonen ISIL.
 • Lovendringer i kraft 1. september 2018

  1. september 2018 trer endringer i introduksjonsloven, domstolloven, straffeprosessloven og rettsgebyrloven i kraft.
 • Allemannsretten – rett til fri ferdsel og opphold

  Høsten er en fin tid for tur i skog og mark. Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier.
 • Statsråd 24. august 2018

  I statsråd 24. august 2018 ble det vedtatt nye navn på fylkesmannsembetene fra 1. januar 2019 samt en justering av distriktsinndelingen mv. i politi- og lensmannsetaten.
 • Lenker til artikler i GDPR

  Personopplysningsloven er oppdatert med personvernforordningen i fulltekst. Det gjør det mulig for alle å lage direkte lenker til forordningens artikler. 
 • Lovendringer i kraft 1. august 2018

  1. august 2018 trer syv endringslover eller deler av endringslover i kraft. Ikrafttredelsene gjelder blant annet a-opplysningsloven, opplæringslova, skatteforvaltningsloven, folketrygdloven, kontantstøtteloven, barnehageloven og friskolelova.