Fredag 14 juni hadde vi flotte, trivelige Mia fra Averøy Ungdomsskole på jobbskygging hos oss! Vi ønsker deg velkommen tilbake når du har fullført utdannelsen 😊

Grunnstøting havner i retten.

Oversikt over konkursåpninger ved Nordmøre tingrett 2018.

Unge uføre får redusert husleie

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Dømt for å ikke ha betalt lønn til utenlands arbeider.

Husleieopprør i Kristiansund.

Beboere har skaffet advokat for å stoppe husleieøkning

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

Advokat Edvard T. Eide ber Helse Møre og Romsdal vurdere helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund opp mot FNs barnekonvensjon.

 • EU-høring om internettilkoblede produkter og personvern

  På bakgrunn av blant annet en norsk undersøkelse av Forbrukerrådet i 2016 om internettilkoblede leker, har Kommisjonen igangsatt en høring om tilkoblede gjenstander. Formålet er å vurdere om EU bør ta skritt for å sikre at personvernreglene overholdes. (Ekstern lenke)
 • Borgarting reviderer sluttpakker med avtaleloven § 36

  Lagmannsretten mener presset fra arbeidsgiver om å signere sluttavtalen var så stort at det vil stride mot god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. (Ekstern lenke.)
 • Statsråd 9. august 2019

  I statsråd 9. august 2019 ble det fastsatt provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO Stat/YS Spekter og Spekter i forbindelse med mellomoppgjøret 2019.
 • Lover i kraft 1. august 2019

  Fire lover som endrer blant annet åndsverkloven, skipsarbeidsloven, opplæringslova, folkehøyskoleloven, friskolelova, universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven trer i kraft 1. august 2019.
 • Lovdatas årsmelding 2018

  I 2018 arbeidet Lovdata videre med en digital eksamensmodul, som de største universitetene har tatt i bruk og som flere studiesteder har vist interesse for. Nye rettskilder er kommet til, og Lovdata jobber fortsatt for at oppdaterte lover og forskrifter kan leses og forstås av alle.
 • 13 oppsagte Elkjøp-ansatte vant i tingretten

  Elkjøp er dømt til å betale over en million i erstatning og oppreisning for ugyldige oppsigelser. Alle de 13 ansatte ble oppsagt i kjølvannet av en omfattende konflikt i Lørenskog. (Ekstern lenke.)
 • EMD har sluppet inn 16 nye barnevernsaker mot Norge

  Noen av sakene handler om tvangsadopsjon, mens de fleste handler om klager på omfanget av tillatt samvær. Det gjennomgående rettslige spørsmålet gjelder vektingen av det biologiske prinsipp i barnets beste-vurderingen. (Ekstern lenke.)
 • Høring om Nettilgjengelighetsdirektivet i norsk lov

  EUs direktiv om tilgjengelighet av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner skal gjennomføres i norsk lov. Forslag til gjennomføring av direktivet og tilhørende gjennomføringsrettsakter ble sendt på offentlig høring 1. juli 2019. (Ekstern lenke)
 • Lover i kraft 1. juli 2019

  1. juli trer hele eller deler av 32 lover i kraft. Av nye lover trer helsetilsynsloven, havbunnsmineralloven og lov om forbud mot hold av pelsdyr i kraft.
 • Finn fram i loven med NAV rettskilder

  NAV Rettskilder er en tjeneste utviklet i samarbeid mellom Stiftelsen Lovdata og NAV. Her finner du de mest sentrale lover, forskrifter, rundskriv m.m. som gjelder tjenester og ytelser i NAV, med lenker mellom de ulike kildene.
 • Ferdig som student og klar for ny jobb?

  Ynskjer du å vidareføre innarbeidingane dine i Lovdata Pro til ein brukarkonto hjå din nye arbeidsgivar? Skriv til marked@lovdata.no, så ordnar vi dette for deg.
 • Høyesterett godtar Oslo kommunes bunnfradrag

  Vedtaket om eiendomsskatt fra 2016 ble kjent ugyldig, men gruppesøksmålet mot Oslo kommune vant ikke frem med hovedspørsmålet om lovligheten av eiendomsskatten i Oslo. (Ekstern lenke.)
 • Storfebonde fikk fengsel for manglende fôring og beite

  En bonde i Trøndelag er dømt til seks måneders fengsel etter at han ga kyrne for dårlig mat, og ikke slapp dem ut på beite om sommeren. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 21. juni 2019

  I statsråd 21. juni 2019 ble det sanksjonert 47 lover. Blant lovene var ny sentralbanklov (lov nr. 31), statistikklov (lov nr. 32), lov om forbud mot hold av pelsdyr (lov nr. 63) og havne- og farvannslov (lov nr. 70). De resterende 43 endringslovene endret svært mange andre lover.
 • Ny forsinkelsesrentesats fra 1. juli 2019

  Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes som forskrift hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng.
 • Høyesterett opprettholder Facebook-forbud for mor

  Ankeutvalget har forkastet anken fra en kvinne som er pålagt forbud mot å omtale sin egen rettsforhandling på Facebook. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 14. juni 2019

  I statsråd 14. juni 2019 ble ny arvelov og endringer i skipsarbeidsloven og i konkurranseloven sanksjonert.
 • Reduksjon av plast i miljøet

  EU-direktivet om forbudet mot q-tips, sugerør, plastbestikk og andre engangsartikler av plast ble publisert i EU-tidende 12. juni 2019. Medlemslandene har to år på å gjennomføre forbudet i nasjonal rett. (Ekstern lenke)
 • Sak om mors bilder av datteren på Facebook til Høyesterett

  Hålogaland mente kvinnen krenket sin sju år gamle datters rett til privatliv, blant annet gjennom å legge ut videoer i sosiale medier. Nå havner saken i Høyesterett. (Ekstern lenke)
 • Filmet lærerens passord og endret skolekarakterene

  Åtte skoleelever er i Eidsivating lagmannsrett dømt for datainnbrudd og dokumentfalsk, etter at de logget seg inn via skolens portal og forbedret karakterene sine. (Ekstern lenke.)