Wesubsea - Rettssak

Vi står nå overfor de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Dette berører oss alle, som samfunn og som enkeltmennesker. Med stengte skoler, barnehager, virksomheter og arbeidsplasser, er vi alle berørte av en ekstraordinær og utfordrende situasjon.

Fredag 14 juni hadde vi flotte, trivelige Mia fra Averøy Ungdomsskole på jobbskygging hos oss! Vi ønsker deg velkommen tilbake når du har fullført utdannelsen 😊

Grunnstøting havner i retten.

Oversikt over konkursåpninger ved Nordmøre tingrett 2018.

Unge uføre får redusert husleie

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Dømt for å ikke ha betalt lønn til utenlands arbeider.

Husleieopprør i Kristiansund.

Beboere har skaffet advokat for å stoppe husleieøkning

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

Advokat Edvard T. Eide ber Helse Møre og Romsdal vurdere helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund opp mot FNs barnekonvensjon.

 • Statsråd 3. april 2020

  I statsråd 3. april 2020 ble en endringslov til vegtrafikkloven sanksjonert. I tillegg ble det fastsatt tre midlertidige forskrifter hjemlet i koronaloven § 2.
 • Regjeringens forskrifter i medhold av koronaloven – ivaretakelse av demokrati og rettssikkerhet i ekspressfart

  Regjeringen har nå begynt å vedta forskrifter med grunnlag i koronaloven, mellom annet om utvidet adgang til skriftlig behandling i fengslingssaker, begrensninger i innsattes adgang til besøk og om helsehjelp. Og det er grunn til å tro at flere forskrifter vil komme. (Ekstern lenke)
 • Ekstraordinært statsråd 1. april 2020

  I ekstraordinært statsråd 1. april 2020 ble det vedtatt endringer i 5 midlertidige forskrifter som Stortinget hadde motsatt seg deler av.
 • Lov i kraft 1. april 2020

  1. april 2020 trer resterende del av lov 20. mars 2019 nr. 98 om endringer i merverdiavgiftsloven i kraft.
 • Statsråd 27. mars 2020

  I statsråd 27. mars 2020 ble lov om Statens obligasjonsfond, lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, forretningshemmelighetsloven, koronaloven og endringslover til skatteloven, sosialtjenesteloven, skattebetalingsloven og utlendingsloven sanksjonert.
 • Forskrifter med heimel i koronaloven

  Oversikt over forskrifter med heimel i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. som er sendt på høyring eller fastsette.
 • Statsråd 20. mars 2020

  I statsråd 20. desember 2020 ble endringslover til lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv., lov om pensjonsordning for sykepleiere, permitteringslønnsloven, folketrygdloven og arbeidsmiljøloven sanksjonert.
 • Ekstraordinært statsråd 18. mars 2020

  I ekstraordinært statsråd ble forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i transportsektoren fastsatt.
 • Riksadvokatens brev om straff ved smittevern-lovbrot

  (Sist oppdatert 25.03.20 kl. 10.44) Riksadvokaten har i samband med koronautbrotet gitt ei rekke pålegg til politiet og påtalemakta om handsaming av smittevern-lovbrot. Les dei oppdaterte retningslinjene frå Riksadvokaten her.
 • Gjeldande reglar: Karantene etter opphald i utlandet

  (Sist oppdatert 24.03.20 kl. 14:15) Dei siste vekene er det gjort fleire endringar i reglane om karantene og isolering for dei som har vore i utlandet. Artikkelen gir oversikt over reglane per 24. mars 2020.
 • Reglar om karantene, isolasjon og forbod mot overnatting på fritidseigedom mv.

  (Sist oppdatert 21.03.20 kl. 17:27) I høve korona-utbrotet er det fastsett forskrift om karantene, isolasjon og forbod mot opphald på fritidseigedom mv. Forskrifta seier m.a. kven som skal i karantene/isolasjon og kva dette inneber.
 • Ekstraordinært statsråd 15. mars 2020

  I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 ble det fastsatt forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen og forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.
 • Statsråd 13. mars 2020

  I statsråd 13. mars 2020 ble forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden fastsatt. I tillegg ble Kongens myndighet etter smittevernloven § 7-12 delegert til Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Oversikt: Ny regulering knytt til koronaviruset

  (Sist oppdatert 01.04.20 kl. 14:01) Dei siste vekene har det blitt vedtatt fleire forskrifter for å førebyggje smitte av koronaviruset. Få oversikt over dei gjeldande reglane her.
 • Nå er 23-årsgrense på utesteder ulovlig aldersdiskriminering

  En 22 år gammel mann ble nektet adgang på et utested i Oslo hvor det ble praktisert 23-årsgrense. «Ulovlig aldersdiskriminering», mener Diskrimineringsnemnda. (Ekstern lenke)
 • Norge felt i to nye barnevernsaker

  Menneskerettsdomstolen har konstatert brudd i ytterligere to saker mot Norge. Dermed er fem fellende dommer avsagt siden storkammerdommen i september i fjor. (Ekstern lenke)
 • EU vil lovfeste klimanøytralitet i 2050

  Europakommisjonen la 4. mars fram forslag til en forordning som lovfester klimanøytralitet i 2050. Samtidig lanserte Kommisjonen en åpen høring om en planlagt klimapakt som skal fokusere på ulike måter for å involvere samfunnet i klimaarbeidet. (Ekstern lenke)
 • Vil ha fengslingsmøter på videolink ved mistanke om korona

  Siktede som kan mistenkes å være smittet av Covid-19-viruset skal i utgangspunktet ikke bringes fysisk til fengslingsmøtet, avtalte Oslo tingrett før helgen. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 6. mars 2020

  I statsråd 6. mars 2020 ble lov om endringer i obduksjonsloven mv. sanksjonert.
 • Rule of law-klausul skaper trøbbel for nytt EU-budsjett

  Strid om et sanksjonsregime som kan ramme Polen og Ungarn, og krangel om regningen som blir stående etter Brexit, førte til at nok et EU-toppmøte gikk i stå før helgen. (Ekstern lenke)