Fredag 14 juni hadde vi flotte, trivelige Mia fra Averøy Ungdomsskole på jobbskygging hos oss! Vi ønsker deg velkommen tilbake når du har fullført utdannelsen 😊

Grunnstøting havner i retten.

Oversikt over konkursåpninger ved Nordmøre tingrett 2018.

Unge uføre får redusert husleie

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Dømt for å ikke ha betalt lønn til utenlands arbeider.

Husleieopprør i Kristiansund.

Beboere har skaffet advokat for å stoppe husleieøkning

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

Advokat Edvard T. Eide ber Helse Møre og Romsdal vurdere helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund opp mot FNs barnekonvensjon.

 • Staten vant ankesaken i klimasøksmålet

  Miljøvernorganisasjonenes anke i klimasøksmålet førte ikke frem, men lagmannsretten er enig i at Grl § 112 gir materielle rettigheter, og deler sakskostadene. (Ekstern lenke)
 • Fra «nei takk» til «ja takk» til uadressert reklame?

  I 2012 vurderte Danmark å endre ordning så man måtte si «ja takk» til uadressert reklame, men konkluderte med at det var i strid med EU-retten. Nå mener Danmarks regjeringen at det kan være en åpning for å innføre en slik ordning, siden miljøhensyn tillegges en annen og større vekt. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 10. januar 2020

  I statsråd 10. januar 2020 ble en endringslov til politiloven sanksjonert. I tillegg ble det vedtatt ikrafttredelse av lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU.
 • Ingen universaljurisdiksjon ved terrordeltakelse

  Norge har ikke adgang til å straffe utenlandske statsborgere for deltakelse i terrororganisasjoner i utlandet ifølge Borgarting. (Ekstern lenke)
 • Høyesterett om prejudisiell prøving av forvaltningsvedtak

  I hvilken grad må domstolene prejudisielt ta stilling til forvaltningsvedtakets gyldighet, dersom en person er tiltalt for å bryte vedtaket? Høyesterett har på kort tid kommet med to avgjørelser som viser hvordan domstolene skal forholde seg til problemstillingen. (Ekstern lenke)
 • Ny forsinkelsesrentesats fra 1. januar 2020

  Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes som forskrift hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng.
 • Justitiarius vil ha åpne dører under storkammersaken

  Etter loven skal barnevernsaker som hovedregel gå for lukkede dører. Men når storkammersaken starter i februar, vil det bli gjort unntak. (Ekstern lenke)
 • Lover i kraft 1. januar 2020

  Ved årsskiftet trer ny verdipapirsentrallov, sentralbanklov, deler av ny statistikklov, havne- og farvannslov og opphevelsen av omstillingslova i kraft. I tillegg trer hele eller deler av 44 endringslover i kraft. 
 • Statsråd 20. desember 2019

  I statsråd 20. desember 2019 ble blant annet ny kredittopplysningslov og endringer i folketrygdloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, straffegjennomføringsloven, passloven og statsborgerloven samt endringer i lover knyttet til statsbudsjettet for 2020 sanksjonert.
 • O jul med din glede og barnlige lyst!

  Lovdata har som tradisjon å gi en julegave til en frivillig organisasjon som arbeider med rettshjelp og juridisk rådgivning. Så glad er vi, så glad er vi for å i år gi et pengebeløp til Barnas Jurist. Gledelig jul!
 • Høyesterett setter barnevernlovens ordlyd til side

  Verken ordlyden eller forarbeidene åpner for å gjøre unntak, men Høyesterett mener likevel at barns rett til å uttale seg i samværssaker ikke kan være absolutt. (Ekstern lenke)
 • Slipper å betale for ektemannens ID-tyveri

  Borgarting mener hun ikke kan lastes for at ektemannen gjettet hennes BankID-passord. (Ekstern lenke)
 • Oslo tingrett: Leger kan ikke nekte å stå på legelisten.no

  Fastleger kan ikke nekte å bli oppført på ranking-nettstedet «legelisten.no». Det mener Oslo tingrett, etter at legene opprinnelig fikk støtte fra Datatilsynet. (Ekstern lenke)
 • Norge felt i to nye dommer fra EMD

  Norge ble felt i begge avgjørelsene da menneskerettsdomstolen i går kunngjorde dom i to av de verserende barnevernsakene mot Norge. (Ekstern lenke)
 • Utvist småbarnsmor tapte i Høyesterett

  Høyesterett legger nye retningslinjer for hvor tungt barnets beste skal veie ved vurderingen av om en omsorgsperson skal utvises. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 13. desember 2019

  I statsråd 13. desember 2019 ble midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver og endringslover til folketrygdloven, finansforetaksloven, introduksjonsloven og universitets- og høyskoleloven samt opphevelse av omstillingslova sanksjonert.
 • Statsråd 6. desember 2019

  I statsråd 6. desember 2019 ble endringslover til lov om fastsettelse av referanserenter og aksjelovgivningen sanksjonert.
 • Borgarting omgjør frifinnelse for sykling i kollektivfeltet

  Syklisten var tiltalt for brudd på vegtrafikklovens bestemmelse om å hindre trafikken unødig, noe Borgartings flertall, i motsetning til tingretten, kom til at han gjorde. (Ekstern lenke)
 • Kunngjering i Norsk Lovtidend i desember

  Det går mot slutten av året, og dette er ei travel tid for Norsk Lovtidend-redaksjonen. I desember vert svært mange lover sanksjonerte og forskrifter vedtekne. Derfor er det viktig at sakene vert sende til kunngjering med det same.
 • Høyesterett etablerer handleplikt mot mishandling av barn

  For tredje gang i år har Høyesterett behandlet omsorgspersoners ansvar for barns dødsfall, og retten konstaterer nå enstemmig at en domstolsskapt handleplikt er blitt etablert. (Ekstern lenke)