Vi har fått ny postadresse:
P.b. 6 Kongens Plass, 6501 Kristiansund

Wesubsea - Rettssak

Vi står nå overfor de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Dette berører oss alle, som samfunn og som enkeltmennesker. Med stengte skoler, barnehager, virksomheter og arbeidsplasser, er vi alle berørte av en ekstraordinær og utfordrende situasjon.

Fredag 14 juni hadde vi flotte, trivelige Mia fra Averøy Ungdomsskole på jobbskygging hos oss! Vi ønsker deg velkommen tilbake når du har fullført utdannelsen 😊

Grunnstøting havner i retten.

Oversikt over konkursåpninger ved Nordmøre tingrett 2018.

Unge uføre får redusert husleie

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Dømt for å ikke ha betalt lønn til utenlands arbeider.

Husleieopprør i Kristiansund.

Beboere har skaffet advokat for å stoppe husleieøkning

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

Advokat Edvard T. Eide ber Helse Møre og Romsdal vurdere helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund opp mot FNs barnekonvensjon.

 • Mann frifunnet for bankens krav om erstatning i Høyesterett

  Høyesterett mener banken burde gjort mer for å forsikre seg om at lånekunden virkelig var den han utga seg for å være. (Ekstern lenke)
 • Dissens i Høyesterett om bruk av mobil i stillestående kø

  Med tre mot to stemmer kom Høyesterett til at mobilforbudet er tilstrekkelig klart formulert til at det også kan dekke situasjoner der bilen ikke er i bevegelse. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 23. oktober 2020

  I statsråd 23. oktober 2020 ble endringslov til lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) og midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet sin inntekt som følge av utbrudd av covid-19 sanksjonert.
 • Avis frikjent for ærekrenkelse av drosjesjåfør

  Avisen hadde publisert flere kritiske artikler om skoleskyssordningen til en elev i kommunen, hvor en sjåfør ble navngitt. Eidsivating lagmannsrett frikjente avisen for ærekrenkelse. (Ekstern lenke)
 • Baneheia-saken – En oversikt over rettergangen

  Baneheia-saken er en av de mest omtalte kriminalsakene i Norge. Den 13. oktober 2020 startet Gjenopptakelseskommisjonen behandlingen av den syvende begjæringen om gjenopptakelse. Dette er en oversikt over rettergangen i saken.
 • Lovdata støtter WWF og kampen mot plast i havet

  Lovdata støtter Et hav av muligheter. Fikk du ikke gitt til årets TV-aksjon? Fortvil ikke, det er fortsatt mulighet til å gi frem til 31. oktober!
 • Statsråd 16. oktober 2020

  I statsråd 16. oktober 2020 ble endringslov til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 sanksjonert.
 • Gratis tilgang til Lovdata Pro på ditt bibliotek?

  Lovdata ynskjer å fremje biblioteka sitt digitale tenestetilbod gjennom å tilby Lovdata Pro til folkebiblioteka. Ved å tilby Lovdata Pro gratis i ein tilpassa versjon, håpar Lovdata å kunne bidra til betre tilgang til rettskjelder gjennom biblioteka.
 • Advokatfirma dømt til å betale 3,2 millioner etter uaktsom rådgivning

  – Det kan være på tide at Høyesterett igjen fremmer en sak om advokaters profesjonsansvar, mener Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas. (Ekstern lenke)
 • Gravid kvinne fikk Diskrimineringsnemndas første erstatningsvedtak

  For første gang har Diskrimineringsnemnda benyttet den nye adgangen til å tilkjenne en klager erstatning for kjønnsdiskriminering i arbeidslivet. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 9. oktober 2020

  I statsråd 9. oktober 2020 ble det blant annet vedtatt ikrafttredelse av ID-kortloven og tilknyttede endringslover samt forlengelse av endringslover til foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsavtaleloven.
 • Mann som krevde ankesak holdt i Finnmark tapte i Høyesterett

  Høyesteretts ankeutvalg kritiserer domstolene, men trusseltiltalte får likevel ikke medhold i at straffesaken skal holdes i Finnmark. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 5. oktober 2020

  I statsråd 5. oktober 2020 ble det blant annet vedtatt ikrafttredelse av folkeregisterloven § 10-1 tredje ledd.
 • Lover i kraft 1. oktober 2020

  1. oktober 2020 trer blant annet endringer i skatteloven, straffeloven og straffeprosessloven i kraft.
 • Hummerfisket starter 1. oktober

  Hummerfiskesesongen starter 1. oktober klokken 08:00, men for å beskytte hummerbestanden er det innført ulike begrensninger. To forskrifter er spesielt viktige for reguleringen av fisket etter hummer.
 • Meldingsapp nektes norsk varemerkeregistrering

  Telefonrør i snakkeboble har for lite særpreg til at symbolet kan få varemerkebeskyttelse etter norsk lovgivning. Det mener Klagenemnda for industrielle rettigheter. (Ekstern lenke)
 • Nå har EMD fått sitt første klimasøksmål

  Seks portugisiske ungdommer har klaget Norge og 32 andre europeiske land inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med krav om mer ambisiøse utslippskutt for å beskytte liv og helse. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 25. september 2020

  I statsråd 25. september 2020 ble det blant annet vedtatt ikraftsetting av kommuneloven kapittel 25 og lov 19. juni 2020 nr. 89 om endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov).
 • Fagforeningene vant frem i Høyesterett

  Staten mente fagforeningene ikke hadde rett på sakskostnader når de hjalp medlemmer med å klage på forvaltningsvedtak. Høyesterett var ikke enig. (Ekstern lenke)
 • Se Rettssikkerhetskonferansen her!

  Årets Rettssikkerhetskonferanse er heldigital. Hovedtemaene er rettshjelp, digitalisering av jussen og utdeling av Rettssikkerhetsprisen, representert ved stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og generalsekretæren i Norsk Presseforbund. (Ekstern lenke)