Vi har fått ny postadresse:
P.b. 6 Kongens Plass, 6501 Kristiansund

Vi står nå overfor de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Dette berører oss alle, som samfunn og som enkeltmennesker. Med stengte skoler, barnehager, virksomheter og arbeidsplasser, er vi alle berørte av en ekstraordinær og utfordrende situasjon.

Fredag 14 juni hadde vi flotte, trivelige Mia fra Averøy Ungdomsskole på jobbskygging hos oss! Vi ønsker deg velkommen tilbake når du har fullført utdannelsen 😊

Hjemmesiden er  under revidering og fornyes til høsten

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

 • Deltidsjobb – praksisarbeid for jusstudenter

  Ønsker du studierelevant praksis i et sterkt fagmiljø for digital rettsinformasjon? Hos Lovdata vil du få mulighet til å bruke tilegnet teori om rettskilder gjennom å tilrettelegge kildene for digital publisering. Søknadsfrist 30. januar.
 • Norsk Retstidende nr. 31-2021

  Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett.
 • Norsk Retstidende nr. 30-2021

  Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett.
 • Norsk Retstidende nr. 29-2021

  Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett.
 • Klimademonstrantenes bøter kommer likevel opp i Høyesterett

  Opprinnelig ble anken over lovanvendelsen nektet fremmet. Etter at lagmannsretten utmålte straff, er skyldspørsmålet likevel sluppet inn til Høyesterett. (Ekstern lenke)
 • Disse lovendringene trådte i kraft 1. januar 2022

  En oversikt over lovendringer som trådte i kraft fra nyttår 2022 – blant annet i avhendingsloven, arveloven, tolkeloven, arbeidsmiljøloven og språkloven. (Ekstern lenke)
 • Bedre arbeidsforhold på digitale plattformer

  Europakommisjonen la fram forslag til styrking av arbeidsforholdene for personer som arbeider på digitale plattformer. Les mer på Europalov.
 • Norsk Retstidende nr. 28-2021

  Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett.
 • Lover i kraft 1. januar 2022

  1. januar 2022 trer blant annet språkloven, tolkeloven, lov om Opplysningsvesenets fond, forsikringsformidlingsloven og etterretningstjenesteloven kapittel 7 og 8 helt eller delvis i kraft.
 • Statsråd 22. desember 2021

  I statsråd 22. desember 2021 ble blant annet ny strømstønadslov, ny forsikringsformidlingslov og ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer sanksjonert.
 • Statsråd 17. desember 2021

  I statsråd 17. desember 2021 ble blant annet endringslover til lov om Statens pensjonskasse, folketrygdloven, permitteringslønnsloven og straffegjennomføringsloven sanksjonert.
 • En julehilsen fra Lovdata

  Lovdata gir hvert år en julegave til en frivillig organisasjon som arbeider med rettshjelp og rådgivning. I år støtter vi med glede det nye rettshjelpstilbudet ID-juristen.
 • Nye avgjørelser fra Datatilsynet om tilgangsstyring og logging i helsesektoren

  Datatilsynet har truffet flere vedtak om brudd på GDPR som følge av manglende tilgangsstyring og logging i helsesektoren. Hvilke sikkerhetsmessige krav gjelder ved behandling av helseopplysninger?
 • Norsk Retstidende nr. 27-2021

  Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett.
 • Statsråd 10. desember 2021

  I statsråd 10. desember 2021 ble det vedtatt delvis ikrafttredelse av endringslov til barnehageloven samt endringsforskrift til Kreftregisterforskriften.
 • Butikkenes åpningstider i julen

  Julehandelen har startet for mange, men når kan butikkene holde åpent? I denne artikkelen får du en oversikt over reglene om åpningstider i julen.
 • Høyesterett slipper inn fengselsdom om uaktsom felling av fjellrev

  Jegeren trodde det dreide seg om en albinorødrev, men lagmannsretten mente han burde ha sjekket bedre. Nå blir det en ny runde. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 3. desember 2021

  I statsråd 3. desember 2021 ble det vedtatt ikraftsetting av lov om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven.
 • Lunsj og andre pauser i arbeidstiden

  Kan du ta pauser i løpet av arbeidsdagen, og har du rett til betalt lunsj? I denne artikkelen får du en oversikt over arbeidsmiljølovens regler om pauser.
 • Kunngjøring i Norsk Lovtidend i desember

  Det går mot slutten av året, og dette er som vanlig en veldig travel tid for redaksjonen i Norsk Lovtidend. I desember blir svært mange lover og forskrifter vedtatt. Det er derfor viktig at sakene blir sendt over til kunngjøring snarest mulig.