Grunnstøting havner i retten.

Oversikt over konkursåpninger ved Nordmøre tingrett 2018.

Unge uføre får redusert husleie

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Dømt for å ikke ha betalt lønn til utenlands arbeider.

Husleieopprør i Kristiansund.

Beboere har skaffet advokat for å stoppe husleieøkning

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

Advokat Edvard T. Eide ber Helse Møre og Romsdal vurdere helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund opp mot FNs barnekonvensjon.

 • Statsråd 14. desember 2018

  I statsråd 14. desember 2018 ble endringslover til finansforetaksloven, skatteloven, naturmangfoldloven, aksjelovgivningen og i vegtrafikkloven sanksjonert.
 • Ny forsinkelsesrentesats fra 1. januar 2019

  Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng).
 • God jul til alle besøkende på lovdata.no og Lovdata Pro

  Vi har tradisjon for å gi en julegave til en frivillig organisasjon som arbeider med rettshjelp og juridisk rådgivning. I år gleder det oss å kunne gi et pengebeløp til Jussformidlingen i Bergen. God jul!


 • Ikke klart om dukke kan likestilles med overgrepsmateriale

  Høyesterett opphever Hålogalands ankenektelse, fordi det ikke i tilstrekkelig grad var drøftet om en dukke i barnestørrelse var en "fremstilling som seksualiserer barn". (Ekstern lenke.)
 • Verdsfråsegna om menneskerettane 70 år

  I dag er det 70 år sidan Den internasjonale menneskerettsfråsegna vart vedteken i Paris. I dette høve har vi samla nokre av Lovdata sine relevante kjelder på området.
 • Refleksbruk i rettskjeldene

  Visste du at det fram til år 2000 fanst ein forskrift om «fritthengende fotgjengerreflekser»? Ifølgje Gjensidiges nettsider, kan du som fotgjengar redusere risikoen for påkøyring med 85 % om du brukar refleks. Bilførarar ser deg på lengre avstand, og får lengre tid til å reagere.
 • Statsråd 7. desember 2018

  I statsråd 7. desember 2018 ble endringer i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesten sanksjonert. I tillegg ble det fastsatt ikrafttredelse av endringer i folketrygdloven og endringsforskrifter om prikkbelastning og forenklet forelegg i vegtrafikksaker.
 • Dom i lagmannsretten - rettigheter - markedsføringsloven

  Eidsivating lagmannsrett avsa 3. desember 2018 dom i sak om krenkelse av rettigheter til Il Tempo Gigante.
 • Statsråd 30. november 2018

  I statsråd 30. november 2018 ble det vedtatt forskrift om freding av Skudeneshavn kulturmiljø i Karmøy kommune, samt forskrift om endring av forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 om samarbeid ved omsetting av bøker.
 • Kunngjering i Norsk Lovtidend i desember

  Det går mot slutten av året, og dette er ei travel tid for Norsk Lovtidend-redaksjonen. I desember vert svært mange lover sanksjonerte og forskrifter vedtekne. Derfor er det viktig at sakene vert sende til kunngjering med det same.
 • Statsråd 23. november 2018

  I statsråd 23. november 2018 ble endringer i finansforetaksloven, introduksjonsloven og stiftelsesloven sanksjonert.
 • Dom i Høyesterett – kollisjon mellom sykkel og bil

  Høyesterett avsa 16. november 2018 dom i sak om aktsomhetsnormen ved bilkjøring. Saken gjaldt en kollisjon mellom en syklist og en bil hvor bilen hadde vikeplikt.
 • Forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler

  Tariffnemnda har 11. og 12. oktober 2018 fastsatt ni nye forskrifter om delvis allmenngjøring og allmenngjøring av tariffavtaler og allmenngjøring av overenskomster i arbeidslivet.
 • Tilbaketrekking av 50- og 500-kroneseddelen

  50- og 500-kroneseddelen av utgave VII settes ut av omløp og opphører å være tvungent betalingsmiddel fra og med 19. oktober 2019.
 • Midlertidig ferdselsforbud ved havarerte KNM "Helge Ingstad"

  Det er fastsatt forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Hjeltefjorden nord for Stureterminalen for å sikre at personer og gjenstander ikke blir skadet og at arbeid ved havaristen kan foregå uforstyrret.
 • Gjeninnføring av eiendomsskatt i Oslo – dom og kjennelse

  Etter at det ble innført eiendomsskatt for 2016 i Oslo, gikk flere skattebetalere til sak mot Oslo kommune for å få kjent vedtaket om eiendomsskatt ugyldig.I tingretten ble gruppesøksmålet avvist og kommunen ble frifunnet.
 • Straffegjennomføringsloven og -forskriften på engelsk

  Engelsk versjon av straffegjennomføringsloven og forskrift om straffegjennomføring er nå tilgjengelig på Lovdata.
 • Lover i kraft 1. november 2018

  1. november trådte endringer i atomenergiloven, alkoholloven, SIS-loven og utlendingsloven i kraft. 
 • Slutt på sommertid søndag 28. oktober 2018

  Søndag 25. mars 2018 startet sommertiden ved at vi stilte klokken en time fram, søndag 28. oktober 2018 kl. 0300 stiller vi klokken en time tilbake til normaltid.
 • Lover på nynorsk og bokmål

  Lovdata mottar ofte henvendelser om lover og forskrifter. En av de vanligste henvendelsene er spørsmålet om å få en bokmålsversjon av  nynorske lover og nynorskversjon av bokmålslover.