Vi har omfattende kompetanse og erfaring innenfor landbruksområdet og bistår i juridiske problemstillinger vedrørende blant annet konsesjon, boplikt, driveplikt, odel, omdisponering, bruksrett og deling.

 

Bistand ytes ved spørsmål tilknyttet generasjonsskifte, kjøp og salg av landbrukseiendommer, skjønn, ekspropriasjon, grunnerverv, jordskifte, grensetvister mv. 

Inngåelse og oppløsning av samboer- og ekteskap, barnerett, barnefordeling og foreldreansvar omfattes av familieretten. 

Arv

Hvem skal overta avdødes formue og hvordan skal fordelingen skje? 

Konflikter i arbeidslivet bør erfaringsmessig løses raskt. Vårt mål er at den beste løsning for vår klient blir utfallet av konflikten. Vi har lang erfaring med bistand til det offentlige, arbeidsgivere og arbeidstakere innenfor rettsområdet. 

Vi bistår privatpersoner i trygdesaker som blant annet gjelder klage på avslag om sykepenger, arbeidsavklaring, rehabilitering, uførestønad, yrkesskadeerstatning eller liknende. 

Vi har omfattende erfaring med alle typer straffesaker og bistår både siktede/ tiltalte og fornærmede i alle stadier i saken. 

Yrkesskade, pasientskade, trafikkskade og voldsskader er alle saker som omfattes av personskaderetten. I tillegg oppstår erstatningskrav som følge av skade på verdier, mislighold av kontrakter/ avtaler eller som følge av forsikringsforhold. 

Hvilke rettigheter har du som barn, forelder eller nærmeste familie i saker med barnevernet?

Vårt kontor er fast rådgiver for flere små og mellomstore bedrifter. Vi legger vekt på å kjenne bedriftene grundig. Dette fører til at vi kan bidra til å løse problemene før disse blir for store.

Rettsspørsmål tilknyttet fast eiendom er et omfattende, bredt og sammensatt saksområde. I en del tilfeller gjelder sakene store verdier, mens det i andre saker handler om best mulig utnyttelse av eiendommen.

Knapt på noe område støter man på mer regulering enn når eiendom skal disponeres. Dette gjelder enten man skal disponere grunnen til boligbygging, industri, bruksendring eller båndlegging. 

Vårt nære samarbeide med KrediNor over mange år har medført at vi har hatt mange oppdrag innen konkurs og gjeldsforfølgningsrett. Vi har også hatt mange oppdrag for skifteretten som bobestyrere for konkursbo.

Offentligrettslige problemstillinger har i lang tid vært behandlet ved vårt kontor. Vi representerer private mot det offentlige og påtar oss oppdrag for kommuner og annen offentlig virksomhet.

 

Skatte- og avgiftsspørsmål er komplisert og oppleves av mange som et vanskelig rettsområde. Det er derfor også naturlig at flere og flere ber oss om juridisk bistand av slik karakter.

 

Nettsiden vil oppdateres på et senere tidspunkt med mer informasjon om både rettsområdet og våre tjenester.

 

 

 

 

Innen sjørett har vi jevnlig oppdrag med blant annet forsikringsoppgjør ved transportskader, bergningskrav og havari. Overdragelse av skip ligger også innenfor vårt arbeidsområde. Vi har også erfaring med å prosedere sjørettssaker både for de ordinære domstoler og voldgiftsretter. 

 

Mer informasjon om rettsområdet kommer.

Det hender ikke sjelden i livet at man som privatperson kommer i kontakt med forsikringsselskaper. Ikke bare i forbindelse med at man etablerer en forsikring, men også ved at man virkelig får bruk for den forsikringen man har tegnet og betalt for. Det være seg etter innbrudd, bilskade, brann eller personskade. 

 

Det heter seg at et magert forlik er bedre enn en fet prosess. Å føre saker for domstolene koster både tid og penger. Det er ikke alltid at en dom gir det beste resultat i alle konflikter.  De involverte i konflikten vil i en del tilfeller ofte komme bedre ut av konflikten med en frivillig og mer smidig løsning.

 

Dersom du har behov for bistand på et annet saksområde eller har behov for å opprette en fremtidsfullmakt, implementere de nye GDPR reglene i bedriften, m.m., må du gjerne ta kontakt med en av oss for å høre om vi kan bistå deg.