Erstatning

Yrkesskade, pasientskade, trafikkskade og voldsskader er alle saker som omfattes av personskaderetten. I tillegg oppstår erstatningskrav som følge av skade på verdier, mislighold av kontrakter/ avtaler eller som følge av forsikringsforhold. 

Krav på erstatning kan oppstå i svært mange ulike tilfeller. Erstatning er en kompensasjon for påført skade eller tap.

 

Når det gjelder krav på erstatning grunnet den ene parts mislighold av kontrakt eller avtale, omtales dette som erstatning i kontraktsforhold. Dette gjelder for eksempel håndverksavtaler, kontrakter om hus- eller bilkjøp eller kjøp av andre varer eller tjenester. Den  som er utsatt for misligholdet kan gjøre en rekke misligholdsbeføyelser gjeldende og kan også ha krav på forsinkelsesrenter. 

 

Krav på erstatning utenfor kontraktsforhold oppstår når en person eller virksomhet forårsaker skade og tap for en tredjemann. Både skadevolder og skadeldte kan være en fysisk person, et selskap eller en kommune. Skaden kan være fysisk personskade, skade på eiendeler eller eiendom og/eller rent økonomisk tap. Hovedlæren i erstatningsretten er at skadelidte ved hjelp av erstatningen skal kunne innrette seg som om skaden ikke var skjedd. Du kan derfor ha krav på en mer omfattende erstatning enn hva man i første omgang tror. 

 

Nedenfor følger informasjon om enkelte skadetyper. 

 

PERSONSKADE


Å bli utsatt for en personskade kan være svært tøft og kan påføre deg utgifter og økonomisk tap i form av tapte arbeidsinntekter. Er man riktig uheldig kan inntektstapet vare livet ut. Tiden etter skadetilfellet trenger man i mange tilfeller tid til å komme seg tilbake i normalt gjenge. Selv om utbetaling av erstatning og/ eller oppreisning som følge av skaden burde være både rimelig og enkelt, møter mange dessverre en sendrektig saksbehandling, avkortet eller avslag på sitt erstatningskrav. I enkelte tilfeller er den tilbudte erstatning for liten eller man får beskjed om at kravet er for sent fremsatt. 

Våre advokater bistår deg under hele prosessen og tar seg av de praktiske og juridiske sider inntil erstatningssaken er avgjort. Vi undersøker om hvorvidt du har et erstatningskrav, om det er foreldet, hjelper deg med nødvendig dokumentasjon og fremlegg av kravet. Dersom du får tilbud om erstatning vil vi undersøke om tilbudet er korrekt og om alle forhold er tatt hensyn til i utmålingen. Om nødvendig vil vi føre saken for retten dersom du burde ha fått medhold i erstatningskravet. 

 

Pasientskade


Dersom du som følge av medisinsk behandling er blitt utsatt for feil i form av feilbehandling eller feilmedisinering, kan du ha krav på pasientskadeerstatning. Erstatningsutbetalingen foretas gjennom det offentlige forvaltningsorganet Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). 

 

For å få tilkjent erstatning må NPE anerkjenne skaden din som en pasientskade. Videre må NPE finne nødvendig årssakssammenheng mellom feilbehandlingen du er utsatt for og den skade du har fått. Deretter må de ulike erstatningsposter beregnes, noe som kan være både komplisert og vanskelig. Aktuelle tapspostene kan være påførte utgifter, lidt inntektstap, fremtidige utgifter, fremtidig inntektstap, mènerstatning og påvirket evne til å utføre arbeid i hjemmet. Det er viktig at du tar vare på kvitteringer og gjerne lager oversikter som kan fremlegges som dokumentasjon for dine økonomiske tap. 

 

NPE skal i utgangspunktet være et nøytralt og veiledende organ for den som er utsatt for en pasientskade. Under vårt arbeid med pasientskader ser vi imidlertid at man i alle fall tidvis kan stilles spørsmål om hvorvidt  NPE er å anse som et organ til trygghet for erstatningssøkeren. Det kan derfor lønne seg å kontakte oss i alle fall for en gjennomgang av et erstatningstilbud, eller for å få vurdert et helt eller delvis avslag. Avslag på erstatning må påklages til Pasientskadenemnda før det kan reises rettssak for de alminnelige domstoler. 

 

Yrkesskade 


Yrkesskade er personskade, sykdom eller dødsfall som følge av en arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkesykdom dersom den er en følge av skadelig påvirknig fra arbeidsmiljøet og at den er blant de nevnte sykdommer i forskrift om yrkessykdommer. 

 

Arbeidsgiver har plikt til å sende inn skademelding til Nav. Vi ser likevel at det er tilfeller der arbeidsgiver ikke melder inn skade, så du bør undersøke om slik melding blir sendt. Du kan også melde Nav om skaden eller sykdommen selv ved hjelp av skjema. Det løper en tidsfrist på ett år fra skadedato, meldes skaden senere enn dette vil det stilles strengere vilkår til om hvorvidt det kan godkjennes som en yrkesskade eller yrkessykdom.

 

Når Nav mottar meldin om skaden eller sykdommen vil de så snart som mulig vurdere om det kan godkjennes som en yrkesskade. Hvis skaden eller sykdommen blir godkjent, kan du ha krav på trygdeytelser etter gunstigere regler enn vanlig. Du kan også ha rett til menerstatning dersom du får varig medisinske mèn. I tillegg kan det også utbetales ytelser etter lov om yrkesskadeforsikring, hvilket arbeidsgiver er forpliktet til å tegne.

 

Skulle du være utsatt for en yrkesskade er det viktig at du samler all dokumentasjon og kvitteringer, samt at du holder din lege er løpende orientert om endringer eller utvikling i helsetilstanden.  


Nyttige linker: 


Skadeerstatningsloven 

Bilansvarsloven

Foreldelsesloven

Kontoret for voldsoffererstatning 

Forsikringsavtaleloven

Ønsker mer info
Firma:
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden