Arbeidsliv

Konflikter i arbeidslivet bør erfaringsmessig løses raskt. Vårt mål er at den beste løsning for vår klient blir utfallet av konflikten. Vi har lang erfaring med bistand til det offentlige, arbeidsgivere og arbeidstakere innenfor rettsområdet. 

Arbeidsrettslige tvister kan få store konsekvenser både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Arbeidsmiljøloven, som må utfylles med ansettelsesavtaler og arbeidsinstrukser, gir både rettigheter og plikter til den enkelte, men reiser også en rekke tolkningsspørsmål.  Arbeidsgiverne vil ofte være tjent med å få avklart den juridiske grunnlaget før de ulike tiltak gjennomføres. For arbeidstakerne gjelder det å få fastslått sin rettslige posisjon raskt og se hvilke forhandlingskort man har.

 

Etter arbeidsmiljøloven er partene blant annet ved oppsigelser eller avskjed bundet av tidsfrister for å kreve forhandlinger, erstatning eller gjeninntreden i stilling. Ved arbeidsrettslige tvister kan det være flere alternative utfall der vi ved oppsigelser arbeider sammen med klienten for den beste løsning, enten dette er å fortsette i stillingen, få en ny stilling eller slutte i stillingen mot en sluttpakke/ erstatning.

 

Hva gjør vi?

 

Vi gir konkrete råd i den aktuelle konflikten som anses å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Vår bistand benyttes både ved generell rådgivning og ved forhandlinger i konkrete tvistesaker, saksanlegg for Arbeidsretten, de alminnelige domstoler og i voldgiftsaker.

 

Som eksempler på bistandsområder nevnes:

 

- Arbeidsavtaler

- Forhandlinger og streik

- Innleie/ utleie av arbeidskraft

- Kontrolltiltak og personvernspørsmål

- Oppsigelse, avskjed og suspensjon

- Omorganisering og nedbemanning

- Permittering

 

 

 

 

Ønsker mer info
Firma:
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden