Barnevern

Hvilke rettigheter har du som barn, forelder eller nærmeste familie i saker med barnevernet?

Møtet med barnevernet kan være svært tøft for de involverte. Mange føler at de ikke blir hørt av barnevernet og mangler tro på at barnevernets saksbehandling er riktig. 

 

Kan de ta fra deg barnet? Må du godta barnevernets besøk i hjemmet? Hva skjer om du nekter? Har barnevernet lov til å fatte det aktuelle vedtaket? Hva vil skje ved en undersøkelsessak? 

 

Barnevernet kan bestemme å overta omsorgen for et barn. Dersom barnet er over 15 år har barnet selv rett til gratis advokat når saken skal behandles i Fylkesnemnda. I enkelte tilfeller kan også barn under 15 år få egen advokat. Foreldre med foreldreansvar er alltid parter i slike saker og har også krav på gratis advokat. Som part får man innsyn i sakens dokumenter, kan møte personlig i Fylkesnemnda, føre vitner, bevis og sitt egen syn på saken. 


Hva vi kan gjøre

 

Vi bistår deg med råd og veiledning om rettigheter helt fra første kontakt med barnevernet. Vi deltar også på møter mellom deg og barnevernet hvis du ønsker det. Dersom barnevernet fatter vedtak undersøker vi om de har lovhjemmel for vedtaket og informerer deg om dine klagemuligheter. Skulle du ønske å klage på barnevernets vedtak, hjelper vi deg med å skrive klagen.

 

I en del tilfeller kan saken avsluttes på et tidlig stadium ved at partene blir enige om ett eller flere hjelpetiltak som barnevernet finner betryggende og som foreldrene kan leve med. Vi vil undersøke muligheten for å få til en løsning som får saken avsluttet.

 

Dersom barnevernet beslutter omsorgsovertakelse vil vi føre saken for deg i Fylkesnemnda. Vi bruker god tid i forkant for å undersøke og underbygge dine opplysninger, for å sikre at din side av saken blir riktig presentert, hjelper deg med å finne de viktige vitnene og bevisene i saken.

 

Hvis du er misfornøyd med sakens utfall i Fylkesnemnda kan avgjørelsen ankes inn for tingretten.  Også her har du rett til gratis advokat. Vi bistår deg under hele prosessen med gjennomgang av vedtak, stevning og gjennomføring av hovedforhandling for tingretten. 

Ønsker mer info
Firma:
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden