Strafferett

Vi har omfattende erfaring med alle typer straffesaker og bistår både siktede/ tiltalte og fornærmede i alle stadier i saken. 

 

Vi bistår klienter i straffesaker over hele landet og ved behov vil flere av våre advokater samarbeide tett om straffesaken din. Svært ofte ser vi at våre klienter ønsker å benytte vår bistand blant annet som forsvarere også ved senere anledninger.

 

Enkelte vurderer å anmelde en person eller et forhold til politiet, men ønsker gjerne å snakke med en advokat først om hvilke konsekvenser en anmeldelse kan få og om det kan løses på en annen måte. Den som skal i avhør til politiet ber oss gjerne om bistand i form av rådgivning i forkant, eller deltakelse under avhøret for å få avklart sine rettigheter.

Den som er under etterforskning eller blir berørt av blant annet ransaking og beslag vil ofte oppleve at beslaget synes overdrevet stort, ha behov for tilbakelevering av eiendeler eller mener eiendeler er ødelagt eller tapt. Den som er involvert i saken vil kanskje også føle at etterforskningen eller saksbehandlingen hos politiet tar for lang tid, og at de får for lite informasjon i saken. Vi undersøker blant annet dine spørsmål under straffesaken, innhenter dokumentasjon og vitner som er av betydning for saken din og ivaretar dine rettigheter under etterforskning og ved rettssaken. I en del tilfeller ender saken med henleggelse, som den siktede/ tiltalte kan være svært misfornøyd med da han heller ønsker en dom for frifinnelse.

 

Dersom du er utsatt for en straffbar handling og skal ha status som fornærmet, bistår vi deg som din bistandsadvokat. Vi hjelper deg å forberede og fremlegge ditt erstatnings- og/ eller oppreisningskrav og rådgir deg under hele straffesaken.

 

I tillegg til bistand under etterforskning, eventuell henleggelse eller rettssak, vurderer vi dommen dersom du er misfornøyd og fremsetter eventuell anke for lagmannsretten eller Høyesterett.

 

Rett til gratis forsvarer/ bistandsadvokat?

 

I de fleste tilfeller vil en siktet/ tiltalt ha krav på forsvarer betalt av det offentlige. Man har alltid krav på forsvarer ved varetektsfengsling og i svært ofte når det er tatt ut tiltale og saken skal for retten. Det betyr at vår bistand er gratis frem til og med hovedforhandling og eventuell skriftlig anke.

 

I enkelte typer straffesaker har man i utgangspunktet ikke krav på offentlig forsvarer. Dette gjelder for eksempel forelegg som ikke vedtas, i de fleste promillesaker eller i en del tilfeller under etterforskning. Vi likevel undersøke om det er grunnlag for at du har rett til fri forsvarer og eventuelt søke om det. Vi kan også avtale konkret hva som skal betales dersom siktede/ tiltalte må betale dette selv. Bistanden kan variere fra kort rådgivning til mer omfattende bistand, eller oppdrag som forsvarer under rettssaken.

 

Nyttige linker

Straffeloven  

Veitrafikkloven 

Legemiddelloven

 

Straffeprosessloven regulerer rettergangsmåten i straffesaker. Loven gir blant annet regler om hvilke saker som skal behandles, hvordan domstolene skal behandle sakene, partene i straffesaker, hvilke rettigheter de involverte og vitner har, bruk av sakkyndige, pågripelse og fengsling, dokumentinnsyn, ransaking, beslag, telefonkontroll og besøksforbud. 

 

Straffegjennomføringsloven regulerer gjennomføring av fengselstraff, strafferettslige reaksjoner, sikring, samfunnsstraff og varetektsfengsling, samt gjennomføring av andre reaksjoner når dette er særskilt fastsatt i lov. 

 

Kriminalomsorgens hjemmesider  er en nyttig informasjonsportal for den som skal sone, utenlandske innsatte, de pårørende, om barn og straff, om ofre for kriminalitet og veien tilbake til samfunnet.  

 

Wayback - ta livet tilbake Stiftelsen Wayback er en uavhengig stiftelse som arbeider for at straffedømte kan leve et liv uten kriminalitet og rusmisbruk. De retter sin innsats mot løslatelsesfasen og tiden etter løslatelse. Deres mål er at tidligere straffedømte skal integreres i samfunn og arbeidsliv, og dermed klare å bli aktive og ansvarsfulle samfunnsborgere. 

Ønsker mer info
Firma:
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden