Trygderett

Vi bistår privatpersoner i trygdesaker som blant annet gjelder klage på avslag om sykepenger, arbeidsavklaring, rehabilitering, uførestønad, yrkesskadeerstatning eller liknende. 

Mange av våre saker innenfor trygderetten gjelder klage over vedtak fattet av Nav. Det løper ulike klagefrister for de ulike vedtaket. Klagefristen er kun uker etter at du mottok vedtaket, eksakt tidsfrist skal fremgå av vedtaksbrevet. Dersom klagefristen er utløpt vil det i utgangspunktet ikke være mulig å angripe vedtaket. Dersom du vurderer å klage bør du derfor kontakte en advokat snarest, slik at man har nødvendig tid til å gå igjennom saken og forberede en klage. 

 

Når det gjelder klagegangen skriver Nav en innstilling til Nav klageinstans som skal behandle saken på nytt. Innstillingen oversendes til deg/ advokaten og gir mulighet for å inngi ytterligere kommentarer innen fjorten dager. Dersom du ikke fikk medhold i klageinstansen kan saken ankes videre til Trygderetten og lagmannsretten. 

 

Hvis du får medhold og vedtaket blir omgjort, plikter Nav å dekke dine kostnader til advokat i forbindelse med saken. Du får uansett dekket kostnadene dersom du oppfyller kravene for fri rettshjelp. Ta kontakt med oss så undersøker vi rettshjelpsspørsmålet for deg kostnadsfritt.  

 

Nyttige linker: 

Trygderetten

Om klagefrister og saksgang 

Folketrygdloven

Ønsker mer info
Firma:
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden