Landbruk

Vi har omfattende kompetanse og erfaring innenfor landbruksområdet og bistår i juridiske problemstillinger vedrørende blant annet konsesjon, boplikt, driveplikt, odel, omdisponering, bruksrett og deling.

 

Bistand ytes ved spørsmål tilknyttet generasjonsskifte, kjøp og salg av landbrukseiendommer, skjønn, ekspropriasjon, grunnerverv, jordskifte, grensetvister mv. 

Spørsmål omkring eiendomsrett, grunneierinteresser og rettigheter over fremmed grunn kan oppstå i forbindelse med landbruksrelatert drift og landbrukseiendommer som sådan. Dette har blant annet sammenheng med tradisjonelt mer sammenblandede interesser i sammenheng med beite, gjerdehold og veiproblematikk. Mange gårdsbruk har bruksrett til beite på en naboteig eller i et gammelt sameieområde. Gjerdeplikt og beiting er et tema som blir mer og mer utfordrende ettersom antall gårdbrukere reduseres. 

Jordbruket er regulert gjennom en rekke generelle lover, så som skattelovene og særlover som regulerer større eller mindre deler av næringen. Blant de viktigste av disse er jordloven, konsesjonsloven og odelsloven.

Jordlovens formål er å verne om jordarealene og holde jordbruksjord i hevd. Odelsloven og konsesjonsloven er etablert dels for å holde i hevd tradisjonen med at gården følger familien og dels for å hindre at jordbrukseiendommer blir objekt for økonomisk spekulasjon. Det siste er gjort gjennom bestemmelser både om plikt til å bo på den landbrukseiendommen en person kjøper, og å drive den faglig forsvarlig slik jordloven krever.


Aktuelle lover:

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

Jordloven: Lov om jord

Lov om odelsretten og åsetesretten

Ønsker mer info
Firma:
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden